Brieven aan en van het college van
 B & W, en / of de raad van Almelo

Taken en Portefeuilleverdeling B&W

Mening: Raadswerk moet professioneler
Door: Evelien Bras

Weet je nog niet of je gaat stemmen?

Een leuk stukje om te kijken is de aflevering van “zondag met Lubach” van 11 maart. Het geeft een mooi
overzicht van wat gemeenteraadsleden moeten doen. En niet ver van ons bed: Almelo wordt hierin ook
als (grappig) voorbeeld genoemd ??
Klik hier voor de link van die uitzending: https://www.youtube.com/watch?v=l-5pTph1gpQ
 
Stukjes hieruit:
- "Raadleden gaan bijna ten onder aan hun functie"
- "Gemeenteraadsleden moeten vet moeilijke dingen doen voor heel weinig geld."
- "De grootste decentralisatie van overheidstaken" (lees: werk van den Haag gaat naar de gemeente,
zoals bv zorg voor Arbeid)
- "De komende periode komt ook de omgevingswet bij de gemeente te liggen"
- "...dat kan alleen maar als je grote fracties hebt en in de gemeenteraad heb je dat vaak niet"
 
Wat betekent dit allemaal voor Almelo?
De gemeenteraad van Almelo heeft op dit moment 35 zetels en 14 partijen.
35 zetels, 14 partijen. Dit zijn veel mini-fracties, waar iedereen alles zélf moet doen en het moeilijk is om
je als raadslid in alle onderwerpen te verdiepen. Met zoveel verschillende partijen en mensen die van
alles een beetje weten aan tafel, krijg je erg moeilijk daadkracht. Je komt moeilijk tot doen, blijft veel
praten.
Zoals de man in het filmpje zei "wat er allemaal vanuit komt, is net niets"
 
Het raadswerk moet professioneler!

Wat kun jij doen? (en, wat heb ik er zelf aan gedaan?)
Als je wil dat het veranderd, moet je er iets voor gedaan worden. Ga stemmen, bijvoorbeeld.
Daar begint het.
 
Zelf heb ik ervoor gekozen om ook lid te worden van een politieke partij. En me als kandidaat
raadslid beschikbaar te stellen.
Met zoveel partijen was de keuze best lastig. Niet één partij heeft een programma wat helemaal past.
Ik heb gelet op:
 1. Democratische partij
 2. Kwaliteit en daadkracht
 3. Een programma wat Almelo beter maakt
 
Hierbij heb ik voor de VVD Almelo gekozen.

 1.
Democratie. Je kunt bij de VVD betrokken blijven. In de hele raadsperiode zijn er elk jaar vier
thema-avonden waarop de gekozen raadsleden actief luisteren en hier indien mogelijk een vervolg
aan geven. Iedere inwoner van Almelo is hierbij welkom. Volg de VVD Facebookpagina voor de
data, locaties en inhoud.
De VVD heeft in afgelopen periode veel bereikt. Omdat ze via een democratische systeem de
achterban gebruiken.

 2.
Er staat veel kwaliteit op de lijst; mensen die in hun dagelijks beroep al veel ervaring hebben opgedaan
in gebieden die ook voor de gemeente belangrijk zijn. Op bv financieel vlak, onderwijs, werkgelegenheid,
asielzoekers.  De lijsttrekker van de VVD is politicus van het jaar geworden.
https://www.youtube.com/watch?v=l-5pTph1gpQ
 
Onze kandidaat raadsleden zijn al gewend om met vet moeilijke dingen om te gaan.
De VVD raadsleden nemen ook deel aan een landelijk cursusprogramma's om steeds bij te leren
(Haya van Somerenstichting en ja, om in de raad te mogen namens de VVD  krijg je ook een
“ethische check” en moet je een “Verklaring Omtrent Gedrag” overleggen - bij de VVD leren ze ook ;-))
 
3.
De VVD Almelo zet zich zwaar in voor “iedereen aan het werk” en een financieel gezonde gemeente.
Veilig. Met een mooie en volle binnenstad. Bereikbaar. Waar afval scheiden beloond wordt. Duurzaam.
Daarnaast heeft de VVD het voordeel dat ze ook landelijk de grootste zijn. Hiermee heb je de
mogelijkheid om onderwerpen die hier belangrijk zijn snel(ler) onder de aandacht te krijgen in den Haag.
Als voorbeeld het bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen aan de VVD Almelo afgelopen
zaterdag waarin aandacht is gevraagd voor een goede infrastructuur voor de hele regio en versterking
van de logistiek.
 
En nu?
Ga je stemmen? Doen!
Help je mee om een kwalitatief goede fractie voldoende stem te geven om Almelo professioneel beter
te maken?
Stem lijst#6. Voor Almelo, een stad om van te houden.
 
 
Evelien Bras


Almelo, 22 februari 2018

Aan het College van B en W van Almelo

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t Spoorbinding van Almelo naar Groningen

Geachte College,
Op dit moment lopen er twee plannen m.b.t. de spoorlijn van Almelo naar Mariënberg. Het eerste plan
gaat over het elektrificeren van de lijn Almelo-Mariënberg. Het tweede plan gaat over het aanleggen
van een stuk spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal
De elektrificatie van het stuk Almelo-Mariënberg zorgt ervoor dat er geen dieseltreinen meer hoeven
te rijden op deze lijn. De uitstoot van fijnstof wordt daardoor fors beperkt. Inwoners van Almelo Noord
en Aadorp profiteren hiervan.
-Is het college bereid om de petitie welke wordt aangeboden aan de Tweede Kamer te    ondertekenen?
-Is het college bereid om op provinciaal niveau zich in te zetten voor het elektrificeren van deze spoorlijn?
Als een nieuw spoor is aangelegd tussen Emmen en Stadskanaal, kan men in 85 minuten van Almelo
naar Groningen reizen. Een directe spoorverbinding naar Groningen is zeer positief voor Almelo en
Twente. Het zal de centrum functie van Almelo vergroten.
-Is het college bereid om op provinciaal niveau zich in te zetten voor het realiseren van deze
spoorverbinding?
Wij hopen op en positieve en snelle reactie…
.
Extra Info:
https://petities.nl/petitions/spoorverbinding-van-almelo-naar-groningen?locale=nl
www.reizigersverenigingalma.nl 


D66: kies voor regionale inkoop jeugdhulp en WMO!

Tijdens de raadsvergadering van 13 februari heeft D66-fractievoorzitter Jeroen Wiertz vragen gesteld
over de inkoop van jeugdhulp en WMO. Het college wil een deel van de zorg niet meer inkopen met de
andere Twentse gemeenten en heeft daarover op 6 februari een brief naar de gemeenteraad gestuurd.
Zowel de brief van het college als de beantwoording van de vragen door de wethouder tijdens de
raadsvergadering overtuigen niet. D66 roept het college op om het besluit over de inkoop van jeugdhulp
en WMO te heroverwegen.

Nieuw Twents model
De Twentse gemeenten gaan resultaatgericht werken, dat betekent: integraal werken rond de inwoner
en het gezin. De gemeenten geven daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en zorgaanbieder meer
de vrijheid om in gezamenlijkheid een ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit op de behoefte van
de inwoner en gebaseerd is op de eigen kracht van de inwoner. Almelo heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van het nieuwe model, maar haakt nu op het laatste moment af.

Meer bureaucratie
Het afhaken van Almelo betekent meer bureaucratie voor de zorgaanbieders die zowel in Almelo als in
de andere gemeenten zorg leveren. De wethouder geeft dat ook toe. Verder betekent het meer werk
binnen de gemeentelijke organisatie. De wethouder heeft geantwoord dat niet alle expertise binnen de
organisatie aanwezig is.

Twentse samenwerking
Het college trekt zich met het besluit weer verder terug uit de Twentse samenwerking, een zorgwekkende
ontwikkeling. Het college zegt dat er op nog veel meer terreinen wordt samengewerkt binnen Twente,
het is dus allemaal niet zo erg. Maar als gemeenten zich uit verschillende onderdelen van die
samenwerking blijven terugtrekken, dan blijft er uiteindelijk geen samenwerking over. Het is ook niet
het eerste dossier, waarbij Almelo afhaakt. We hebben dat ook al gezien in de discussie over de
toekomst van Twence en de Agenda van Twente.


Almelo, 20 februari 2018

Betreft: Inlichtingen stand van zaken interne verzelfstandiging groenbedrijf
Verzonden: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Geacht college,

Het is al weer enige tijd erg stil rond de interne verzelfstandiging van het groenbedrijf. Eerlijk gezegd zijn
we er steeds van uitgegaan dat de verzelfstandiging in hoog tempo zou worden doorgevoerd en begin
2018 een feit zou zijn, maar het is stil.
Wij vernemen graag wat de stand van zaken is ten aanzien van de interne verzelfstandiging, denken we
specifiek aan;
De huisvesting van het groenbedrijf;
De taakstellende bezuiniging op het groenbedrijf;
De positie en taak van het ingenieursbureau in het groenbedrijf;
De organisatiestructuur van het groenbedrijf.

Graag ontvangen wij op korte termijn informatie over hoever de verzelfstandiging van het groenbedrijf
nu is.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn Kieslijsten gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018


Aan: College van B&W
Betreft: Schriftelijke vragen over mogelijke
invoering PMD container en handhaving illegale dump grofvuil

Almelo, 15 februari 2018
Geacht college,
Op 23 januari 2018 heeft uw college in een politiek beraad de raad bijgepraat over de mogelijke invoering
van een PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons) container. U streeft naar invoering van deze container zo
rond de zomer van 2018. U komt hiervoor met een kredietvoorstel naar de raad; naar verwachting wordt dit
voorstel op 6 maart 2018 door de raad behandeld.

Maatwerk bij eventuele invoering PMD-container
Tijdens het politiek beraad van 23 januari heeft de VVD Almelo aangegeven niet negatief tegenover de
invoering van een PMD-container te staan. Dit biedt, voor wie dat wil,  meer service aan onze inwoners.
De eventuele invoering van een PMD-container mag volgens de VVD Almelo niet leiden tot het op een later
moment afschaffen van de grijze bak; de VVD Almelo is hier fel tegen en wil dat de grijze container ook in de
toekomst blijft bestaan. Zorgen heeft de VVD over de hoeveelheid containers die inwoners, na invoering van
de PMD-container, straks in hun tuin kwijt moeten (van 3 naar 4). De VVD zou het fijn vinden als inwoners
maatwerk aangeboden wordt. Voor wie dat wil, zou het mogelijk moeten zijn om de papiercontainer om te
laten vormen tot PMD-container. Dit kan door enkel het vervangen van het deksel. Wie hier voor kiest is dan
zelf verantwoordelijk voor het oud papier; dit kan door verenigingen worden opgehaald of naar containers bij
verenigingen/kerken worden gebracht.

De VVD Almelo heeft de volgende vragen:
1. Heeft u overwogen om dit scenario (voor wie dat wil, het via een dekselwijziging omvormen van de
papiercontainer tot PMD-container) te betrekken bij de mogelijke invoering van de PMD-container? Zo ja,
wanneer legt u deze keuze voor aan de raad? Zo nee, waarom niet?
2. Wat zijn de geschatte opbrengsten (er zijn minder nieuwe PMD-containers nodig) en wat zijn de geschatte
kosten (inkomsten derving papieropbrengsten) van dit scenario?
Van bronscheiding naar nascheiding?
De technologische ontwikkelingen in de wereld van afvalverwerking gaan snel. De VVD Almelo vindt dat
nascheiding van al het afval (incl. restafval) in de nabije toekomst een serieus alternatief kan zijn voor de
huidige wijze van afvalinzameling (bronscheiding). Echter, de wethouder gaf tijdens het politiek beraad aan
dat we contractueel vast zitten aan Twence en dat zij nog niet zo ver zijn op het gebied van nascheiding van
al het afval (incl. restafval).
3. Tot wanneer zit Almelo voor de levering van afval contractueel vast aan Twence?
4. Welke waarborgen bouwt het college in om te voorkomen dat de investeringen (in bronscheiding) die n
u gevraagd worden een eventuele overstap naar nascheiding belemmeren?
Handhaving bij milieuparkjes
Invoering van de PMD-container zou volgens uw college leiden tot minder ‘troep’ bij de milieuparkjes.
Dit probleem wordt echter ook veroorzaakt door grofvuil (stukken die niet in de container passen) dat bij
de milieuparkjes wordt achtergelaten. Dit gebeurt ondanks dat de raad recentelijk heeft besloten het aantal
kilogram grofvuil dat bij de vuilstort weggebracht kan worden te verhogen (naar 500 kilogram per jaar).
5. Hoeveel boetes hebben de BOA’s  van Stadstoezicht in 2015, 2016 en 2017 aan inwoners uitgedeeld
voor het achterlaten van grofvuil bij de milieuparkjes? Hoeveel van die boetes waren op basis van heterdaad?
6. Is het college bereid (tijdelijk) cameratoezicht in te voeren bij milieuparkjes?
Wij ontvangen uw antwoorden s.v.p. graag vóór de raadsvergadering van 6 maart 2018.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Zwolle/Almelo, 29 januari 2018

Marinus Trommel uit Almelo naar Provinciale Staten

In de Statenvergadering van woensdag 31 januari zal Marinus Trommel uit Almelo als burgerlid
voor GroenLinks Overijssel worden geïnstalleerd.
Marinus Trommel is geen onbekende in de politiek. Hij is 12 jaar raadslid geweest als
fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeente Almelo in de periode 1994-2006. De provinciale
politiek heeft hij altijd met belangstelling op afstand gevolgd. Hij heeft een groene achtergrond. Als
groenontwerper is hij werkzaam geweest bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Almelo, bij
de Grontmij in De Bilt en het sociaal werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo.
Hij noemt zichzelf een pionier en is betrokken geweest bij de oprichting van de Voedselbank
in Almelo en een bijbehorend moestuinproject. Ook is hij initiatiefnemer van het realiseren van
een Repaircafé, de stichting ‘Duurzaam Almelo’, het duurzaam CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) woonproject ‘Hof van Heden Almelo’ en momenteel van een inloop- en
ontmoetingsplek het ‘Noaberhoes Windmolenbroek’ bij het winkelcentrum ‘De Gors’ in Almelo.
Marinus zal GroenLinks als burgerlid vertegenwoordigen in de commissie ‘Landbouw en Natuur’.
Op onderdelen zal hij ook de GroenLinks Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland zo
nodig vervangen in andere commissies.


Almelo, 26 januari 2018

Brandbrief COSBO aan gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad in Almelo
De COSBO Adviesraad heeft grote problemen met het voorstel inzake de HHT (Huishoudelijke Hulp Toelage).

Het College van B&W stelt namelijk voor om de HHT-regeling voort te zetten voor de doelgroep mantelzorgers
en met betrekking tot de andere doelgroepen wordt voorgesteld de regeling per 1 april 2018 te beëindigen.
Uiteraard zijn wij een voorstander om de regeling voor te zetten voor mantelzorgers, maar wij wijzen pertinent
het voornemen af om de regeling voor andere doelgroepen te beëindigen. Met name voor de senioren met
een beperkt budget  en personen met een beperking is deze regeling van groot belang.
Juist in een periode waar  de senioren langer in hun huis moeten blijven wonen is deze regeling van onmisbare
waarde.  Langer thuis te blijven wonen,  maar dan wel met voldoende  voorzieningen op het gebied van mobiliteit,
zorg en huishoudelijke hulp.

We doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad van Almelo niet akkoord te gaan met de
beëindiging  van de regeling voor senioren en personen met een beperking .

Met vriendelijke groet,
COSBO Adviesraad

Ter informatie:
De COSBO Adviesraad is een adviesorgaan van de COSBO inzake allerlei beleidszaken.  In kader van een
verbeterslag vervangt  de COSBO Adviesraad sinds 1 januari 2018  de Seniorenraad.
De COSBO is een collectief orgaan van de 3 samenwerkende bonden met in totaal ca 1200 leden.


KANDIDATENLIJST Leefbaar Almelo

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018/2022

    bert hümmels
    Rosalie Willems
    Paulus Patty
    Helen van der Veen
    Marieke Jansen
    Layla Sittrop
    Astrid Remmerswaal
    Jan van VlietAan het college van B&W te Almelo,

Betreft: ’t Maatveld

Almelo 15 januari 2018.

Geacht college,

De wijze waarmee u omgaat met de afhandeling van de verkoop van de sportvelden van ’t Maatveld
verloopt niet naar onze tevredenheid. Sterker nog: we zijn nog steeds verbijsterd over de informatie die
wij van u kregen naar aanleiding van onze vragen op 23 november. Met name zijn wij verbijsterd over de
informatie die u ons en de overige leden van de raad gaf in de laatste raadsvergadering van 2017.
U stelde toen dat u die dag van de exploitant van ’t Maatveld had vernomen dat hij afzag van mogelijk
aankoop van de gronden. Al tijdens deze vergadering hebben wij u verteld dat onze informatie geheel
anders is. Feit is, en daar bent u inmiddels als het goed is ook zelf volledig van op de hoogte, dat de
broer van de exploitant als zijn zaakwaarnemer u op 19 december eind van de middag schriftelijk via
uw behandelde ambtenaar per mail liet weten:
“Met referte aan ons telefonische onderhoud van heden morgen,
bevestig ik hierbij nogmaals de interesse van de heer B.C. Wispels in de naburige gronden op het Maatveld.

Uiteraard dienen prijzen en condities marktconform te zijn aan de
huidige non-commerciële bestemming zijnde sportcomplex.”

Onze vragen zij nu:
Kent u de inhoud van deze melding?
Hoe is het mogelijk dat u ons tijdens de raadsvergadering diezelfde avond informatie verstrekte die
strijdig is met bovengenoemde feiten?
Wat bent u van plan te gaan doen op basis van deze informatie?
Gaat u alsnog met de exploitant van ’t Maatveld opnieuw in gesprek?
Bent u bereid de gronden hem aan te bieden onder de twee gestelde condities?
Bent u met ons van mening dat ontwikkeling in de sfeer van een recreatieve bestemming, zijnde
sportcomplex, aansluitend aan de bestaande horeca inclusief de plannen te komen tot de realisatie
van recreatiebungalows in deze omgeving zeer passend is?
Als dat zo is, wilt u ons dan laten weten binnen welke termijn u denkt het vervolgtraject van de
onderhandelingen aan te gaan?
Als dat niet zo is:
Dan hebben wij de volgende vragen:

Waarom niet?
Wat bent u van plan met de ongebruikte gronden van het sportcomplex ’t Maatveld te gaan doen?
Bent u met ons van mening dat iedere andere ontwikkeling niet schadelijk mag zijn ten opzichte van
een gezonde exploitatie van de bestaande omliggende horecabedrijven?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter


Almelo, 13 januari 2018
Geacht college van B&W,

Spoorwegverbinding

Almelo beschikt over een uitstekende aansluiting op het regionale, nationale en
internationale spoornetwerk. Regionaal door frequente stoptreinen in diverse
richtingen. Nationaal door een intercity-verbinding met de Randstad. En
internationaal door een directe trein naar Hannover en Berlijn.
Deze spoorverbindingen zijn van groot belang voor Almelo als locatiefactor, om
hier te wonen, te werken of naar school te gaan. Wij durven zelfs te stellen dat in
Almelo professionals wonen die zonder intercity-station niet voor een woning in
onze (binnen)stad hadden gekozen. Almelo staat immers niet op zichzelf. Onze
economie en samenleving moeten het hebben van een relatief korte
(reis)afstand tot centra als Enschede, Amsterdam/Schiphol en Berlijn.
Op het spoornet zijn verschillende ontwikkelingen gaande die gevolgen kunnen
hebben voor Almelo (kansen en/of bedreigingen). Momenteel spelen de volgende
zaken:
Stoptreinen
De nieuwe regering is van plan om meer sprinterdiensten aan te besteden in
regionale OV-concessies. Dit geldt onder andere voor het traject Apeldoorn –
Almelo – Enschede. Volgens NS komen in Twente door hogere bezetting met
sprinters (van andere vervoerders) de tijden van de intercity in de knel. Er is dan
wel capaciteit voor het lokale vervoer, maar de verbinding met de rest van
Nederland (halfuurs intercity-stop in Almelo) zou eronder kunnen lijden.
https://www.ovpro.nl/trein/2017/10/10/regeerakkoord-ns-mag-meebieden-op-regionaleconcessies/
Intercity
De verbinding met de Randstad (m.n. Amsterdam Centraal) loopt tegenwoordig
onder andere via de Hanzelijn (via Lelystad i.p.v. Amersfoort), wat een langere
reistijd betekent van en naar Twente. Hier komt bij dat de nieuwe intercity Zwolle
– Almelo – Enschede een jaar is vertraagd. (Overigens, kan een trein die ook in
Raalte en Nijverdal stopt, eigenlijk wel een intercity genoemd worden?)
https://www.destentor.nl/zwolle/voorlopig-nog-geen-sneltrein-tussen-zwolle-enenschede~aaa692e0/

Verhoging parkeertarief ZGT omdat het kan?

Opnieuw laat het ZGT zien dat cijfers belangrijker worden gevonden dan mensen. Na verschillende
reorganisaties waarbij personeel en patiënten tussen de locaties Hengelo en Almelo heen en weer
moesten wordt nu weer een extra last bij patiënten en bezoekers gelegd.
Een verhoging van het parkeertarief en niet eens omdat het moet, maar omdat het kan. De MST
heeft immers nog hogere tarieven.

Lijsttrekker Gezina van der Ven: Dit is weer een voorbeeld waar de marktwerking in de zorg toe leidt.
Weer worden de patiënten de dupe. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren kunnen de mensen
die al ziek zijn weer iets inleveren. Voor hen blijft het stapelen van bezuinigingen en daar komt dit ook
weer bij.
De SP fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld:
Naar aanleiding van de berichten rondom de verhoging van het parkeertarief van ZGT heeft de SP
fractie de volgende vragen aan het College van B&W te Almelo:

1 Was het college op de hoogte van het voornemen van ZGT tot verhoging van de parkeertarieven?
Zo nee , waarom niet?
2 Wat vind het college van deze verhoging van maar liefst 50%?
3 Gaat het college hierover het gesprek aan met de raad van bestuur van ZGT?
4 Is het college voornemens om zich eventueel samen met de raad in te spannen om deze verhoging
tegen te gaan?

Wij horen graag binnen redelijke termijn uw antwoorden.

Gezina van der Ven
SP AlmeloSchriftelijke vragen locatie De Eethoek

Stichting de Eethoek is een gewaardeerd initiatief in onze stad. Elke dinsdag en vrijdag koken
vrijwilligers een gezonde warme maaltijd voor mensen die dat – om wat voor reden dan ook -
nodig hebben. Momenteel schuiven zo’n zestig mensen aan, waaronder veel gezinnen met
kinderen. De Eethoek werkt vanuit het gebouw van Speeltuinvereniging ’t Nieuwland, maar
moet daar weg omdat de Speeltuinvereniging het pand nodig heeft voor andere activiteiten.
Dit betekent dat de Eethoek op zoek moet naar een nieuwe plek waar elke dinsdag en vrijdag
zestig mensen aan tafel kunnen. De Eethoek ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften
en sponsoring. De huurprijs van de locatie kan dus niet te hoog zijn. Dit is geen eenvoudige
opgave en stichting De Eethoek heeft nog geen plek gevonden. De PvdA heeft veel waardering
voor de Eethoek en maakt zich zorgen over de toekomst van de Almelose gaarkeuken. We
hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Bent u met ons van mening dat de Eethoek van grote waarde is voor Almelo?
2. Bent u bereid de Eethoek te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie? Zo nee: waarom
niet? Zo ja: hoe kunt u dit doen? Wilt u de raad informeren over uw vorderingen?
3. Is het wellicht een mogelijkheid om een leegstaande school of ander leegstaand gemeentelijk
vastgoed in te zetten als (tijdelijk) onderkomen voor de Eethoek?

Marjolein Wessels
PvdA


Schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo (PVA) aan B&W over asielzoekers
met verblijfsvergunning (statushouders)

Geacht college,
Uit landelijk onderzoek blijkt dat statushouders de komende jaren op verschillende terreinen een
zware opgave voor gemeenten en een extra druk op de sociale voorzieningen en woningvoorraad
zullen leggen.
De vraag is of deze uitkomst ook representatief is voor Almelo. We willen onder andere weten
hoeveel statushouders er in de stad zijn, of ze werk hebben en of ze betrokken zijn bij criminele
daden.
In verband hiermede hebben wij de volgende vragen.

1.  Hoeveel statushouders heeft Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest, hoeveel van hen zijn er inmiddels
uit Almelo vertrokken en hoeveel zijn er vanuit andere gemeenten naar Almelo verhuisd?
2.  Hoeveel nareizigers zijn er in het kader van gezinshereniging de afgelopen vijf jaar achter in Almelo
gehuisveste statushouders aangekomen?
3.  Kunt u ons een overzicht geven van de statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest,
uitgesplitst bij voorkeur naar wijkniveau? Zo nee, waarom niet?
4. Hoeveel procent van de statushouders die de afgelopen vijf jaar in Almelo zijn gehuisvest en die nog
steeds in de gemeente wonen, woont momenteel in een sociale huurwoning?
5.  Hoeveel geld heeft de gemeente Almelo de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan bijstandsuitkeringen,
huis en inrichtingskosten, toeslagen en leningen ten behoeve van de statushouders?
6.  Hoeveel statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de
gemeente wonen, ontvangen op dit moment een uitkering?
7.  Hoeveel procent bedraagt dit van de totale groep statushouders die de gemeente de afgelopen
vijf jaar gehuisvest heeft en nog steeds in de gemeente woont?
8.  Hoeveel van hen verrichten momenteel een tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering?
9.  Hoeveel procent van de groep statushouders die Almelo de afgelopen vijf jaar heeft gehuisvest en
nog steeds in de gemeente wonen beheerst de Nederlandse taal voldoende om probleemloos mee
te komen in de samenleving?
10.  Hoeveel van de in Almelo gehuisveste statushouders zijn de afgelopen vijf jaar betrokken geweest
bij criminele daden? En hoeveel waren er hiervan illegaal in Almelo?
11.  Hoeveel  van de in Almelo gevestigde statushouders  hebben de afgelopen vijf jaar  bij de gemeente
aangegeven vakantie te vieren in het land van herkomst? Hoeveel statushouders hebben dat niet aangegeven
en zijn toch gegaan?

Wij zouden deze vragen graag binnen de gestelde termijn beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens de Partij Vrij Almelo (PVA)
Harry de Olde (fractievoorzitter)


Vraag nav opmerkingen horeca!

Wie organiseert de kerstborrel van de gemeente almelo?
Waarom altijd bij willem de vierde?
Waarom niet bij toerbeurt een horecagelegenheid?
Wat zijn de voorwaarden voor zo n kerstborrel?
Wie is er verantwoordelijk voor die borrel?

Vragen mogelijk mede ingediend door wat andere partijen waaronder GL en MPAlmelo, 18 december 2017

Lokaal Almelo Samen gaat met elan verkiezingsstrijd aan voor de samenleving

ALMELO – Als grootste oppositiefractie in de Almelose gemeenteraad hebben de leden van
Lokaal Almelo Samen maandagavond het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing
op 21 maart a.s. vastgesteld. De grote lijn daarbij is dat niet prestigieuze plannen leidend moeten zijn
in de stad maar het algemene wel en wee van de Almelose bevolking.
In de komende maanden wordt dit verkiezingsprogramma middels speerpunten gelanceerd via media
en tijdens politieke debatavonden. Een van de speerpunten blijft het gemeentelijk afvalbeleid dat niet
tot last van de burger mag worden, maar juist de inwoners van onze stad ten dienste moet staan.
Dat laatste moet volgens Lokaal Almelo Samen in alle besluitvorming doorklinken.

Tijdens de geanimeerde ledenvergadering in De Trefhoek bepaalden de leden tevens de
definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.
Van de huidige raadsleden hebben Sandra Spanjer en Johan van Loon te kennen gegeven niet
opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. Sandra Spanjer kan het raadswerk niet
langer combineren met haar werk en Johan van Loon stopt om persoonlijke redenen. Beiden maken
uiteraard wel de huidige zittingsperiode met volle inzet af.

De definitieve lijst ziet er als volgt uit:

1.  Gijs Stork (lijstaanvoerder)
2.  Louis Kampman
3.  Jan Hammink
4.  Marcel Hubers
5.  Marieke van Doorn
6.  Tjamme Kamst
7.  John Eshuis
8.  Huib Lambrichs
9.  Harry Löwik
10.  Eddie Schoneveld
11.  Cora Kruize
12.  Ralf van Dijk
13.  Jan van de Groep
14.  Wanda van der Bijl
15.  Dick Veenvliet
16.  Anastas Aykaz
17.  Kimberly Kampman

Door de fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, gaat de grootste oppositiepartij
van Almelo met lijstnummer 1 de gemeenteraadsverkiezing in. LAS is klaar voor een andere
bestuurscultuur!
Contactpersonen: Gijs Stork / 06 2221 3704 en Han Kuipers Vz. LAS / 06  3476 3066


Mondelinge vragen GroenLinks m.b.t.

Het winterras bij het Wetshuys Almelo

T.b.v. Raadsvergadering Almelo 19 december 2017
Via de media, o.a.  de Geleraaf.nl en de Tubantia, maar ook door eigen waarneming heeft GroenLinks
kennis genomen van het winterterras bij het restaurant het Wetshuys.
In de Tubantia van afgelopen zaterdag 16 december, komt de Stadsbouwmeester hierover aan het woord.
Een aantal citaten van stadsbouwmeester Robin Veenink, die plannen toetst op welstand en instemde
met het nieuwe terras voor het Wetshuys:
"Ik ben me rot geschrokken. Het is zo ontzettend lomp en lelijk geworden. Ik werd er verdrietig van."

Dat komt, zegt hij, doordat de metalen constructie van de terrasoverkapping veel robuuster is uitgevoerd
dan bij de vergunningaanvraag was afgesproken. "De staanders lijken nu een stuk breder, doordat er aan
weerszijden rails voor het doek aan bevestigd zijn. De doeken zelf zijn ook niet zo transparant. Vergeleken
met de ranke constructie op de tekening bij de aanvraag, is de overkapping al haar elegantie kwijt.
Het oogt nu grof en gesloten. Doodzonde."

De stadsbouwmeester laat het er niet bij zitten. "Hier moet iets aan gedaan worden. De gemeente moet
mijns inziens handhaven. Er staat iets dat niet overeenkomstig met de vergunning is en dus niet is
aangevraagd."

GroenLinks heeft de volgende vragen:
1. Onderschrijft u de woorden van de stadsbouwmeester zoals genoemd in het bewuste artikel in de
Tubantia van zaterdag jl. ?
2. Zijn de bouwtekeningen waaraan de Stadsbouwmeester goedkeuring heeft gegeven identiek aan de
tekeningen waarop door de gemeente vergunning is verleend?
3. Zo ja, gaat u dan handhavend optreden?
4. Zo ja wanneer gaat u dat doen?
5. Als de tekeningen, zoals in vraag 2 benoemd, afwijkend van elkaar zijn wat gaat er dan gebeuren?


Namens de fracties van CDA,VVD en Christen Unie zijn onderstaande vragen gesteld

aan het college van b&w:

1. Heeft u kennis genomen van de motie Von Martels, die bepleit om het knelpunt A1/A35 snel
samen met de regio aan te pakken

2. Bent u bereid om contact op te nemen met de relevante gemeentes (Borne, Hengelo) en met
de provincie om samen een plan te maken?

3. Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan de motie A1 die de VVD eerder dit jaar bij de
behandeling van de perspectiefnota op 29 juni heeft ingediend en welke bij meerderheid door de
raad is gesteund?

Mvg Marcel Zielman
Jemy Pauwels
Wouter Teeuw


Mondelinge vragen PVA ten behoeve van het “Vragenhalfuurtje” op 19 december 2017.

In 2016 heeft de Almelose Hengelsportvereniging Vislust bij de verantwoordelijke wethouder een
wens neergelegd voor een nieuwe visvijver. Een visvijver van ongeveer 3 hectare groot, gelegen in
het buitengebied zodat geen overlast wordt veroorzaakt aan omwonenden of nabij wonenden.
Omdat ook (zoals meer verenigingen) het ledenbestand van Vislust vergrijst stelt de visvereniging
zich ten doel het voor deze steeds grotere groep ouderen mogelijk te maken op een veilige en
beschermde plek te kunnen vissen. Een vijver die rondom bereikbaar is met de auto, een vijver
die rondom een vrijwel vlakke oever heeft zodat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

Naar aanleiding hiervan willen we graag de volgende vragen stellen:
Deelt u de mening van de hengelsportvereniging dat een viswater goed en veilig bereikbaar
moet zijn voor een steeds grotere groep ouderen?

In 2016 heeft de vereniging als vertegenwoordiger van een hele grote groep Almeloërs aan
het college gevraagd een incourante kavel te zoeken in het buitengebied.
Waarom is het niet gelukt het onderzoek tijdig en volledig af te ronden?

Er werd de suggestie gedaan om de Bleskolkvijver (nu te klein en te diep) te ontsluiten, groter
te maken en met de vrijkomende grond de bestaande vijver te verontdiepen.
Wat is de reden waarom een reactie zolang op zich laat wachten?

Hoe staat de gemeente Almelo tegenover de hengelsport in zijn algemeenheid en onderschrijft
de gemeente het belang hiervan?

Hoe ziet het toekomstige beleid op het gebied van de sportvisserij in Almelo er uit?

Namens de PVA
Harry de Olde (fractievoorzitter)Concept kandidatenlijst Leefbaar Almelo

8. Jan van Vliet
7. Astrid Remmerswaal
6. Layla Sittrop
5. Marieke Jansen
4. Helen van der Veen
3. Paulus Patty
2. Rosalie Willems
1. bert hümmels

GR1822
Definitief na intern beraad!
Bekend te maken na raadpleging en bevestiging!
Per 15 december 2017!Almelo, 8 december 2017

Geacht college,

Volgens ons gaat er iets niet goed in Almelo op het gebied van het welstandsbeleid. Ter illustratie
leggen wij u achtereenvolgens drie voorbeelden van recente datum voor, te weten het pand Engberts
(GM, Niers), het Wetshuys (RM, gemeente) en de Nieuwbouw Urban Intrest aan de Galerij / Waagplein.

Waarom mag dit wel? (2017)

Waarom mag dit niet? (2017)
 

Waarom mag dit wel? (2017)
Tegenover het pand Ledeboer en De Waag

Alle mooie woorden over esthetiek ten spijt, maar het moet ons toch van het hart dat de keuzes die
worden gemaakt voor ons onbegrijpelijk zijn. En dat geldt niet voor ons alleen, veel andere inwoners
van de stad vinden het onbegrijpelijk. De reacties in de (sociale) media spreken voor zich.

De welstandsnota is nog maar kortgeleden door de raad vastgesteld en nu al moeten er vraagtekens
worden geplaatst bij de uitvoering daarvan.
Hoe kon het gebeuren? Is het welstandsbeleid niet goed? Of mankeert het aan de uitvoering van het
welstandsbeleid? Of bent u van mening dat zowel het beleid – als de uitvoering goed zijn?

Wij trekken een aantal voorlopige conclusies: de architectonische kwaliteit van (ver)nieuwbouw moet
krachtiger en onvoorwaardelijk worden geformuleerd en er moet een nieuwe afweging te worden
gemaakt over het welstandstoezicht: is de welstand beter af met één stadbouwmeester of met een
welstandscommissie?

Overigens zijn wij van mening dat de gevel van de winkel The Athlete’s Foot niet behoeft te worden
aangepast. Het ziet er goed uit!

We zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn


Almelo, 7 december 2017

Betreft: Firma Looms

Geacht college,

De firma Looms heeft zich enkele jaren gelden gevestigd op het XL-Businesspark en is dit jaar tot de
conclusie gekomen dat de lasten van deze locatie het voortbestaan van het bedrijf ernstig in gevaar
zou kunnen brengen. Men heeft toen besloten om het pand te verkopen en terug te keren naar de oude
stek. Daarmee wordt voorkomen dat het bedrijf vastloopt, met alle negatieve gevolgen van dien voor
onder andere de medewerkers. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou je kunnen zeggen.

Dit lijkt ons een zeer verstandige beslissing. Zeer teleurstellend is het echter te moeten lezen in de krant
(TC Tubantia) dat terugkeer van het bedrijf naar de oude stek op bezwaren stuit. Formeel zit het
bestemmingsplan in de weg, zo begrijpen wij uit het artikel, maar elk bestemmingsplan kent ook een
hardheidsclausule waarmee het college kan afwijken van de regels. Ook vragen wij ons af of een
bestemming kan wijzigen c.q. geldt voor een gebruiker van de bestemming die nooit is vertrokken?
Het bedrijf heeft immers de oude locatie aangehouden.
Wij verzoeken het college met klem om mee te werken aan het vinden van een goede oplossing
waarmee de firma Looms verder kan. Het zou heel frustrerend zijn als het bedrijf op de oude locatie
alsnog vast zou lopen. Een snelle oplossing is gewenst.

We zien uw antwoord met vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn


Almelo, 7 december 2017

Kandidatenlijst D66 Almelo bekend


(v.l.n.r.: Nejat Sucu, Martin Mulder, Jeffrey Khan, Jeroen Wiertz, Gerrit Stam, Henk Huisman)

Nadat in juli jl. Jeroen Wiertz als lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen was gekozen,
hebben de leden van D66 Almelo onlangs de overige kandidaten voor de lijst gekozen. Na de
interne stemming ziet de definitieve lijst er als volgt uit:
1. Jeroen Wiertz
2. Jeffrey Khan
3. Gerrit Stam
4. Martin Mulder
5. Henk Huisman
6. Nejat Sucu
7. Monique van Saane
8. Max Christen
9. Ruud van der Kolk
10. Rineke Gieske-Mastenbroek
11. Peter Visser
12. Ton de Bruijn


5 december 2017 Schriftelijke vragen Leefbaar Almelo

Zwart winkelpand kan in Almelo niet door de beugel

Is dit geen grote onzin en te ver gaande bemoeienis?
Op welke werkelijk serieuze gronden is dit beoordeeld?
Ondernemer: 'Een winkelstraat is geen monumentenlaan'
De gevel van Athlete's Foot moet worden overgeschilderd. De stadsbouwmeester
vindt de zwarte kleur niet passend. "Dit is ondernemertje pesten."...

Zwart winkelpand kan in Almelo niet door de beugel<>

https://www.e-pages.dk/tubantia/5946/article/663614/9/1/render/?token=cea9fe54689bbdbba0dcd1be3ca85ea4


Verzonden d.d. 3 december 2017

Betreft: schriftelijke vragen doorlooptijd wijkteams

Geacht college,

Diverse keren heeft de raad, naar aanleiding van signalen, met uw college gesproken over wachtlijsten
bij de sociale wijkteams. De wet is helder, er zijn maximale doorlooptijden vastgelegd. Momenteel
bereiken ons signalen dat er bij de sociale wijkteams wachtlijsten zijn, waardoor de wettelijke termijnen
ruimschoots worden overtreden.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat is de huidige doorlooptijd van meldingen en aanvragen, graag onderverdeeld in meldingen en
aanvragen en voorziening.
2. Klopt het dat er achterstanden zijn en hoe groot zijn deze?
3. Als er achterstanden zijn, wat gaat u er aan doen om dit op zeer korte termijn op te lossen?

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis Minimapartij


Almelo, 1 december 2017

Wouter Teeuw gekozen tot lijsttrekker voor de ChristenUnie Almelo.

De ChristenUnie in Almelo heeft in haar ledenvergadering unaniem Wouter Teeuw tot lijsttrekker gekozen.
Als tweede op de lijst is Jeanet Buikema gekozen. Zij woont sinds kort in Bornerbroek en heeft 8 jaar
ervaring als raadsvolger in de gemeente Hengelo. Jeanet Buikema volgt Michiel van Heek op die om
persoonlijke redenen niet meer op een verkiesbare plaats op de lijst staat.
Op de 3e plaats staat Reijer Copier, de huidige raadsvolger voor de ChristenUnie in Almelo.
Op de vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Elise Klaasen en Hendrik Jan Teekens. Beiden zijn
actief binnen de denktank van de ChristenUnie in Almelo. Huidig ChristenUnie wethouder Alex Langius
staat op de 7e plaats. Alex Langius stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder en
heeft verklaart zich dan ook in Almelo te willen vestigen. De totale lijst van de ChristenUnie Almelo bevat
30 kandidaten. Lijststrekker Wouter Teeuw legt uit dat de speerpunten voor de verkiezingscampagne
samen te vatten zijn tot 3 punten: de ChristenUnie Almelo wil ervoor zorgen dat iedereen meetelt, de
ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en de ChristenUnie blijft onverminderd
opkomen voor (godsdienst) vrijheid van de Almelose burger.


Almelo 01 december 2017

VVD Almelo stelt kandidatenlijst vast

De vergadering vond plaats bij Grand Café Ledeboer waar lijsttrekker Jemy Pauwels aangaf
zeer tevreden te zijn met de kandidaten in zijn team. “Als ik kijk naar de taken die de Gemeenteraad
de komende jaren wacht en naar ieders persoonlijke bekwaamheid en ambitie om hier een bijdrage
aan te leveren ben ik zeer tevreden. In het bijzonder financieel inzicht, oog voor het bedrijfsleven,
stadsontwikkeling en bouw, sociale zaken en onderwijs, bestuurscultuur en (omvang) organisatie
gemeente Almelo zijn koren op de molen van dit dynamische team. Hiermee kunnen we de verkiezingen
in, we gaan voor 7 zetels en terugkeer in het College!”.

Egbert Willems, voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, benadrukte de kwaliteit van de
samenstelling van de lijst: ”Een goede mix van teamgeest van zittende en nieuwe kandidaten,
een goede man/vrouw verhouding, persoonlijke competenties en ambities en leeftijdsverhouding
der kandidaten, waarbij kennis en cultuuroverdracht binnen de fractie, voor de toekomst kan worden
gewaarborgd.”

1. Pauwels, Jemy
 

2. Maathuis, Arjen
 

3. Ham, Edith van den

4. Bijenhof, Yvonne

5. Munnich, Quirine

6. Loupattij, Willem

7. Makkinga, Martijn

8. Klaassen, Hugo

9. Kroeskop, Martin

10. Bolhuis, Leonie

11. Helder, Gayana

12. Koelen, Matthé

13. Schoonebeek, Babbette

14. Bras, Evelien

15. Blaauw, Wiebe

16. Reinders, Esther

17. Klaster, Anita

18. Woudenbergh, Gerrit van


Almelo, 27 november 2017

Minimapartij gaat voor talent!

De lijst van de Minimapartij is bekend. ‘Een lijst om trots op te zijn’ aldus lijsttrekker Bolhuis. Een lijst vol variatie.
Jong en oud, student en ondernemer.
De afgelopen twee jaar is Bolhuis hard aan het werk geweest om een mooie en gevarieerde lijst samen te stellen.
Bolhuis geeft aan: ‘Het was geen eenvoudige klus, maar een klus die met veel overtuiging is gedaan, we hebben
nu een mooie lijst met enthousiaste mensen’. Het zijn allemaal mensen die al enige tijd meelopen en meekijken.
Enkele zelfs vanaf de oprichting van de Minimapartij in 2016.
Op de plekken 2 en 3 staan de heren Korte en Prins. Beide sociale ondernemers die Bolhuis reeds vanaf het
begin ondersteunen. Vol vertrouwen gaan wij de verkiezingen in, op naar vier zetels!


Almelo, 27 november 2017

Verjonging en vernieuwing voor Almelo vanuit het CDA

Voor de raadsperiode 2018-2022 gaat CDA Almelo de campagne in met een mix van nieuwe
en jonge kandidaten en ervaren, bekende namen. De vertrouwenscommissie is uitgegaan van
‘het raadslid van de toekomst’, waarbij een afspiegeling van de Almelose inwoners en het belang
van die inwoners en de stad voorop staan.
Met onder andere een veelbelovende, jonge HBO-studente en twee stevige rotten uit de zorg en het onderwijs
vers in zijn kielzog; heeft beoogd lijsttrekker Marcel Zielman een krachtig team om het gesprek aan te gaan met
de inwoners van Almelo. Vanwege haar vasthoudendheid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen om de goede
dingen te doen voor Almelo en haar inwoners, heeft de vertrouwenscommissie Irene ten Seldam gevraagd als
wethouderskandidaat en lijstduwer.
Donderdag 30 november mogen de leden van CDA Almelo zich uitspreken over de kandidatenlijst en kunnen de
kandidaten zich gaan opmaken voor de verkiezingsstrijd.

Advieslijst:
1. Marce l Zielman
2. Herman Geerdink
3. Eugène van Mierlo
4. Dorien Wind
5. Jan van Schilt
6. Ton Trienen
7. Robin Gelici
8. Clemens Ganzeboom
9. Peter Vos
10. Leidy Meijer
11. Jan van Marle
12. Fred van der Horst
13. Harm Jan van der Veen
14. Irene ten Seldam


Almelo, 24 november 2017

Kandidatenlijst GroenLinks Almelo

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november jl.  hebben de leden van GroenLinks Almelo
de Kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het is een lijst
waarop nieuw talent, diversiteit én ervaring elkaar inspireren en versterken. Daarom zijn we trots op ons
team voor verandering in Almelo.

Onze speerpunten zijn:
Eerlijk Delen
Schone Energie
Eerlijke Kansen
Menselijke Zorg

Het meest opvallend zijn, naast een aantal bekenden, het grote aantal nieuwe gezichten op de lijst.
Aangevoerd door onze lijsttrekker Hans Buitenweg zullen onze kandidaten zich inzetten voor een groen,
duurzaam en sociaal Almelo.  Samen gaan we voor verandering in Almelo.

1. Hans Buitenweg
2. Alfer Ekizkuyu
3. Albert Holterman
4. Koos Hees
5. Lien Poorterman
6. Gideon Dorrestein
7. Ruud de Jong
8. Gemie Muller
9. Robin Kuipers
10. Wendy Barendregt
11. Rob Mulder
12. Ton Roozendaal
13. Jan Plattje
14. Marinus Trommel


Almelo, 21 november 2017

Aan het college van B&W gemeente Almelo

Geacht college,

In de besluitenlijst van uw college van 29.11.2016 is opgenomen welke
koopzondagen er in 2017 zijn. Op de vastgestelde koopzondagen zijn de
openingstijden 12.00 tot 18.00.

Zondag 24 en 31 december 2017 zijn aangewezen.

Deze twee dagen, geven voor een aantal winkeliers, uitzonderlijk
inkoopgedrag voor bijzondere producten. Te denken valt aan: oliebollen,
drank, vuurwerk etc.

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen verzoek ik U de mogelijkheid te
bieden aan winkeliers, die dat wensen, om op beide zondagen de
openingstijden te verruimen naar 0900 uur tot 18.00 uur.

Gaarne op korte termijn uw reactie.

Gijs Stork

Fractie voorzitter LASBetreft raadsvoorstel:  Agendapunt 9. Uitvoering taken openbare ruimte

Titel amendement:   Uitvoerende diensten nu niet verzelfstandigen

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 21 november 2017,

Besluit:

Dictum 1 en 2 laten vervallen, en te vervangen door:

De evt. verzelfstandiging van de uitvoering van de taken openbare ruimte uitstellen tot duidelijk is
welke tactische en operationele verbeterstappen worden genomen m.b.t. de doorontwikkeling van
de gemeentelijke organisatie.

Toelichting:
Moment is niet (meer) geschikt gekozen om nu de keuze voor sourcing door te voeren. Na jaren
afwachten is nu intern de organisatie zo onrustig, dat eerst het plan voor de doorontwikkeling vorm
gegeven moet worden en uitgevoerd. Als raad weten we niet of deze verzelfstandigingstap past in
het toekomstige nog uit te werken organisatiemodel en de wijze van projectaansturing.
Nu een deel van de aansturende gemeentelijke organisatie verzelfstandigen maakt dat je de grip
op een noodzakelijke cultuurveranderingsproces binnen een deel van de gemeentelijke organisatie
kwijt raakt.
Wij zijn niet overtuigd dat het voorgestelde VDB op dit moment zelfstandig in staat is om van
budgetsturing (naar binnen gekeerd) over te gaan naar de gewenste resultaat- en prestatiesturing
(naar buiten gekeerd).
Als na het doorontwikkelingsproces blijkt dat outsourcing van een deel van de diensten het beste
aansluit op de gestelde prestatiedoelen van de nieuwe gemeentelijke organisatie, dan kan t.z.t.
alsnog deze keuze overwogen worden.


Betreft raadsvoorstel:   Agendapunt 9. Uitvoering taken openbare ruimte

Titel amendement:   Alleen uitvoerende dienst intern verzelfstandigen

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 21 november 2017,

Besluit:
In het voorgesteld raadsbesluit de tekst onder keuze 2 te vervangen door:
De interne verzelfstandiging waarbij de uitvoering van de taken in de openbare ruimte worden
ondergebracht  in een nieuw verzelfstandigd dienstenbedrijf (VDB), zonder de teams beheer en
het ingenieursbureau

Toelichting:
Vraag van de raad was: outsourcing uitvoerende diensten overwegen als structurele mogelijkheid
voor bezuiniging.
Om bij variant 2 ‘interne verzelfstandiging’ een vergelijkbare keuze te krijgen naast de variant 1,
waar ook alleen de uitvoerende dienst over genomen wordt door Twente Milieu.
Als bij variant 1 van het raadsbesluit (Twente Milieu) alleen de uitvoering van de taken in de
openbare ruimte naar een externe aannemer – in dit geval Twente Milieu - uitbesteedt kan worden,
dan moet dat ook kunnen bij een interne verzelfstandiging. Uitvoerende dienst werkt als zelfstandige
aannemer; opdrachtgeverschap en besteksdirectievoering blijven bij de gemeente.
Het team beheer en het ingenieursbureau kunnen nu niet verzelfstandigd worden, omdat ze eerst
meegenomen moeten worden in de totale doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie,
dat de komende jaren gaat plaatsvinden (van groot naar klein reorganiseren).
Nu meenemen in de verzelfstandiging maakt dat je de grip op een noodzakelijke cultuurveranderings-
proces binnen de gemeentelijke organisatie kwijt raakt. Wij zijn niet overtuigd dat het voorgestelde
VDB zelfstandig in staat is om van budgetsturing (naar binnen gekeerd) over te gaan naar de gewenste
resultaat- en prestatiesturing (naar buiten gekeerd).


MOTIE VREEMD – Leemslagenplas

Initiatiefnemer(s): Minimapartij
Mede indieners:
Titel motie:  Een duik in de Leemslagenplas
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 21 november 2017

Constaterende dat:
Ingaande 1 januari 2017 de Leemslagenplas verhuurd wordt aan de gebroeders Niemeijer
voor gebruik van de Leemslagenplas als visvijver en duikvijver
De opzet was om de Leemslagenplas als visvijver en als duikvijver te gebruiken
De publieke toegang van de Leemslagenplas door de gebroeders Nijmeijer, in overleg met
de gemeente nader wordt uitgewerkt
Een combinatie van recreatief en publiek gebruik alsmede dubbel gebruik als visvijver en
duiklocatie geen bezwaren oplevert
De plas met daarin de afgezonken bijzondere boten (eigendom van Galathea) een voor
Nederland unieke duiklocatie vormen voor zowel recreatieve als professionele duikers

Overwegende dat:
Bij het collegebesluit van 14 november 2016 is aangegeven dat er drie gebruikers zijn (brandweer,
koninklijke marine en duikvereniging Galathea) en dat daar concrete afspraken mee gemaakt
moeten worden maar dat dit:  Bij de brandweer nog niet schriftelijk  is gebeurd
Met de koninklijke marine wel is gebeurd
Met duikvereniging Galathea niet is gebeurd
De gemeente als regievoerder zou optreden tussen de verschillende gebruikers en gesprekken
hiertoe zou arrangeren maar deze taak niet / onvoldoende oppakt
Door de wijziging in plannen van de gebroeders Niemeijer (verleggen visplaatsen t.o.v.
oorspronkelijke plan) de combinatie vissen en recreatief duiken praktisch gezien niet langer mogelijk is
Galathea bereid was en is om in goed overleg tot een gemeenschappelijk gebruik van de plas te komen
De Almelose duikverenigingen en Galathea in het bijzonder, volgens de nieuwe schetsen het duiken
onmogelijk wordt gemaakt
De Almelose duikverenigingen, Galathea in het bijzonder en daarmee Almelo hierdoor op korte
termijn een voor Nederland unieke duiklocatie kwijt dreigt te raken en hier geen alternatieve locatie
voor is
Galathea, een sociale duikvereniging is waar ook mensen met een laag inkomen kunnen duiken.
Indien Galathea moet verhuizen zijn ze ook genoodzaakt de contributie te verhogen waarmee we
mogelijk een grote groep mensen gaan uitsluiten om de sport te kunnen beoefenen

Verzoekt het college om:
de toegezegde regievoering ter hand te nemen en in gesprek te treden met de gebroeders Niemeijer
en Galathea om de mogelijkheid van voortzetting van het gebruik door Galathea te waarborgen
in overleg met betrokken te komen tot een voor alle partijen werkzaam en duurzaam compromis
waarbij de recreatieve duikfunctie voor Galathea geborgd is.
goed, duidelijk en eenduidig te communiceren met alle betrokken partijen

en gaat over tot de orde van de dag.


Vrijdag 17 november 2017

PvdA Almelo presenteert kandidatenlijst GR2018
 

De PvdA Almelo presenteert met trots de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018. Arjan de Vries voert de lijst aan.
De kandidaatstellingscommissie (bestaande uit Mieke Kuik-Verweg, Nazan Kirkagac,
Joke Jansen, Luc Schuur en Nico Dam) heeft in opdracht van het afdelingsbestuur de kandidaten
geselecteerd. De commissie is verheugd met de lijst die voor ligt. Volgens de commissie
weerspiegelt de lijst de combinatie van ervaring en vernieuwing die de sociaaldemocratie
nodig heeft.
Arjan de Vries is de aanvoerder van het elftal van de PvdA. Hij is een ervaren PvdA’er met een
groot netwerk binnen de partij. De afgelopen tien jaar heeft Arjan gewerkt voor de Tweede Kamer,
en hij kiest nu voor een rol in de lokale politiek.

Jorien Geerdink is de afgelopen periode actief geweest als fractievolger. Ze heeft op deze
manier al veel ervaring opgedaan met het lokale bestuur. Jorien is actief in de Schelfhorst en
heeft zich onder andere ingezet voor het behoud van Wijkcentrum De Schelf.

Cem Özkent is een jonge ondernemer met een sociaal karakter. Hij kan bruggen slaan tussen
mensen en is een talentvolle teamplayer.

Herman Zwerink heeft veel ervaring binnen de PvdA Almelo. Hij is de afgelopen jaren voorzitter
geweest en heeft ervaring als raadslid die in de nieuwe fractie erg welkom is.

Metje Kuiper is al jaren actief voor de PvdA Almelo. Begonnen bij de Jonge Socialisten en de
afgelopen jaren onder meer bestuurslid en afgevaardigde voor de regio en het Gewest. Metje is
actief in de wijkcommissie en heeft ruime ervaring met medezeggenschap en in de ondernemingsraad.

Wil van Engeland is oprichter en voorzitter van de seniorenraad in Almelo. Hij is een gepensioneerd
ondernemer en heeft ruime ervaring in verschillende dossiers. Daarna volgen de kandidaten
Niek Berkelaar, Tom Munter en Gerard Hammink. De huidige fractieleden Jaap Stapel en
Marjolein Wessels hebben aangegeven niet meer te gaan voor een nieuwe periode. Wel zijn ze
beschikbaar om de nieuwe fractie op weg te helpen en willen ze de lijst ondersteunen. Daarom
staan ze als lijstduwer op de kandidatenlijst.
De lijst bevat op voorhand geen wethouderskandidaten. De PvdA wil zich hierin bescheiden
opstellen. Wanneer deelname aan het college aan de orde is, heeft de PvdA hiervoor geschikte
kandidaten op het oog.
De conceptlijst wordt op donderdag 23 november besproken in de Algemene Ledenvergadering.
Na een besluit van de PvdA-leden is de lijst definitief.


Eerste elftal Minima partij compleet

De Almelose Minima partij, die opkomt voor de belangen van iedereen met een minimaal
besteedbaar inkomen, heeft haar eerste elftal compleet.
“Het is een gevarieerde lijst waarmee de Minima partij de gemeenteraadsverkiezing vol
vertrouwen tegemoet treedt, zegt aanvoerder Lieneke Bolhuis. De huidige fractievoorzitter
van de Minima partij houdt de kaarten nog stevig tegen de borst en maakt alleen bekend
dat ze met drie spitsen de verkiezingen in gaat. Bolhuis zelf wordt de aanvoerder van de
lijst, gevolgd door de sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemers Alex Korte en
Roy Prins.
Hoewel Bolhuis de verdere opstelling van haar elftal in december bekend maakt, verklapt
ze dat zeker de helft van de lijst uit vrouwen bestaat met heel verschillende achtergronden.
“Er staan nog meer ondernemers uit verschillende branches op, mensen uit het onderwijs,
studenten, maatschappelijk werkers, gepensioneerden. Kortom, een mooie afspiegeling
van al die mooie mensen die in de gemeente Almelo wonen.”
Hans Buitenweg gekozen tot lijsttrekker GroenLinks

Tijdens de ledenvergadering is Hans Buitenweg unaniem gekozen als lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. “Ik ben blij dat ik nog vier jaar door mag gaan. Wij blijven
bouwen aan een eerlijk en duurzaam Almelo,” zegt Buitenweg. “Daar sta ik dan ook voor: een
groene stad waar ook voldoende zorg is voor de lagere inkomensgroepen.”

Buitenweg zit inmiddels acht jaar in de gemeenteraad namens GroenLinks en heeft duurzaamheid
op de agenda weten te krijgen. “GroenLinks heeft wel effect in de raad. Als partij krijgen wij dingen
op de agenda die anders worden vergeten. Duurzaamheid werd acht jaar geleden bijna niet
genoemd, maar zit nu goed tussen de oren bij de raad.” Wat betreft maatregelen voor mensen met
een kleinere beurs heeft GroenLinks samen met andere partijen ook succes geboekt. “Er is onder
andere een collectieve ziektekostenverzekering gekomen. Daarnaast komt er nu meer geld
beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien.”
Buitenweg: “Graag wil ik het GroenLinks-geluid weer vier jaar laten doorklinken in de gemeenteraad
en daarbuiten, zeker op groene en sociale onderwerpen. “
De lijsttrekker kijkt uit naar de komende verkiezingen. “Ik zie kansen voor GroenLinks om drie tot
vier zetels te halen,” aldus Buitenweg.
De volledige lijst wordt op 23 november bekendgemaakt.


lmelo, 7 november 2017

Betreft: Beheer buitensportaccommodaties

Geacht college,

In maart 2015 heeft de gemeenteraad het beleidskader buitensportaccommodaties vastgesteld.
Op 1 juli 2015 zouden de uitvoeringstaken beheer, exploitatie en onderhoud van de gemeentelijke
buitensportaccommodaties aan Sportbedrijf Almelo worden overgedragen. De fractie van D66
heeft daarover tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 ook opmerkingen gemaakt.
Mogelijkheden zijn (éénmalig) besproken met verenigingen om het beheer en onderhoud te laten
overnemen. Van die bespreking zijn blijkbaar geen notulen gemaakt en er zijn geen conclusies
getrokken. Diverse verenigingen staan niet onwelwillend tegenover de sourcing van het onderhoud,
mits ze duidelijkheid krijgen over hun financiële positie en over de mate waarin er vele extra
vrijwilligers gezocht moeten worden, de verantwoordelijkheden die op de verenigingen afkomen
en in welke mate verenigingen participeren in de wijze waarop de sourcing gestalte krijgt.
In de afgelopen maanden lijkt er wat dat betreft weinig te zijn gebeurd. Vragen van verenigingen
zijn niet beantwoord en het nieuwe tijdpad waarom de verenigingen in juli van dit jaar hebben
gevraagd is er nog steeds niet. Ook de aannames die (ambtelijk) gedaan zijn m.b.t. de per
vereniging aanwezige velden etc. blijken volgens de verenigingen zelf niet te kloppen.
In de begroting voor 2018 schrijft u dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase
moeten worden afgerond. In de begroting valt verder te lezen dat de verenigingen en het
Sportbedrijf de uitvoerders zijn. Wij krijgen echter signalen dat het Sportbedrijf bij het hele
proces niet meer betrokken is.
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de D66-fractie hier vragen over gesteld die het college
helaas niet heeft beantwoord. Wij hebben daarom de volgende vragen en zien de antwoorden
graag tegemoet:

1. Waarom zijn vragen van verenigingen niet beantwoord en waarom is er nog geen nieuw tijdpad?
2. Wat is de rol van de zogenaamde kopgroep en hoe zorgt u dat de andere verenigingen ook
betrokken en geïnformeerd blijven?
3. Waar is de financiële paragraaf met betrekking tot de sourcing. Wat is de visie van het college
m.b.t. de besluitvorming hierover in de gemeenteraad?
4. Waarom is het sportbedrijf niet (meer) betrokken bij de sourcing, waarom zijn de besprekingen
met het gemeentelijk sportbedrijf gestopt?
5. Is er gesproken over “mens volgt werk principe”, waarbij de nu zittende ambtelijke ondersteuning
naar sportbedrijf zou (kunnen) gaan, zoals dat in vele gemeenten wel is gebeurd en waarbij de
bezuiniging op personeel van de gemeente volgens de raadsopdracht gevolgd zou kunnen worden?
6. Waarom is er niet meer gesproken (in deze zgn. fase 3) over de uitkomsten van de besprekingen
waarin de binnensporten wel (nog steeds) subsidie ontvangen en de buitensporten straks niet meer?
(tarievenbeleid)
7. Wat zijn de resultaten van de gesprekken tot juli 2017(die een jaar hebben geduurd) en welke
scenario’s zijn de revue gepasseerd?
8. Hoe gaat u realiseren dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase worden afgerond
gezien de vertraging die de afgelopen maanden in het proces lijkt te zijn opgetreden?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wiertz

Namens de D66-fractieLOKAAL ALMELO SAMEN

Vragen voor vragenhalfuur raad 10 oktober 2017

Betreft: regionale samenwerking

In de Twentsche courant Tubantia van vrijdag 29 september 2017 staat een artikel over de
samenwerking tussen de gemeente Enschede en Munster..

De burgemeester van Enschede stelt :  We gaan het gewoon doen,het uitgummen van de
grens  en het bouwen van één Nederlands-Duitse stedelijke regio.

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen.

1.Is het college op de hoogte van deze samenwerking en is hierover overleg geweest met de
regio Twente?

2.Wat zijn de consequenties voor de regionale samenwerking in Twente?

3.In hoeverre beïnvloedt deze samenwerking de ,nog vast te stellen,nieuwe agenda van Twente

4.Wat is de stand van zaken op dit moment?
 

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen

Gijs  Stork
Fractie voorzitter


Almelo, 6 oktober 2017

Motie CDA


 

Motie vreemd aan de orde: In geval van nood kaart

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 10 oktober 2017,

Constaterende dat:
hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen met
regelmaat bij een noodsituatie moeten zoeken naar belangrijke gegevens zoals telefoonnummers
van familie / vrienden of medicijngegevens;

Overwegende dat:
in een noodsituatie iedere moment telt en dus belangrijke contactgegevens van familie en/of
medicijninformatie snel voorhanden moeten zijn;
de gemeente Amstelveen hiervoor een eenvoudige kaart heeft ontwikkeld, in nauwe samenwerking
met politie, ambulance, brandweer en verschillende zorginstellingen (zie bijlage);
de kaart in de gemeente Amstelveen huis aan huis is verspreid met het advies deze in te vullen en
in de meterkast te hangen;
deze gemeente met deze In geval van nood-kaart in een behoefte voorziet en van haar inwoners
veel waardering voor dit initiatief heeft ontvangen;
Amstelveen alle ontwikkelkosten heeft gedragen en andere gemeenten de gelegenheid biedt het
initiatief kosteloos over te nemen;

Is van mening dat:
de In geval van nood-kaart ook in Almelo van meerwaarde kan zijn;
de In geval van nood-kaart bijdraagt aan een snelle en adequate hulpverlening en aan een goede en
gerichte communicatie;
de kosten bij invoering in onze gemeente zeer beperkt zijn omdat de ontwikkelkosten al elders gemaakt zijn;

Besluit:
Het college van B&W te verzoeken de “In geval van nood”-kaart in Almelo in te voeren en deze te laten
verspreiden onder alle huishoudens.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eugene van Mierlo CDA


Almelo, 19 september 2017

Aan: College van B&W Almelo
Van: Arjen Maathuis, raadslid

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. ruimtelijke ordening XL Businesspark

Geacht college van B&W,

Op dinsdag 5 september is in het politiek beraad het Beeldkwaliteitsplan XL Businesspark Twente
aan de orde geweest. Op maandag 11 september vond de hoorzitting plaats met betrekking tot de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging XL Businesspark tranche 1 en 2. Tot de verbazing van mijn
fractie wordt op dit, sinds de komst van het bedrijventerrein, gevoelige dossier niet goed overleg
gevoerd met belanghebbende partijen. De directe omwonenden (o.a. Erve Schothorst en
Maatkampslanden) zijn niet actief geraadpleegd en worden zelfs overrompeld door de op handen
zijnde bestemmingsplanwijziging, maar ook ondernemers (o.a. Port of Twente) worden niet betrokken
bij de wijzigingen in tranche 1 en 2 (zowel bestemmingsplan-technisch als beeldkwaliteit-technisch).
Toch wel vreemd, omdat het immers de voormalige directeur van Port of Twente de Heylen Groep
naar Almelo heeft gehaald en niet de directie van het XL-Park.
De VVD-fractie constateert dat uw college, en verantwoordelijk wethouder Ten Seldam (CDA) in
het bijzonder, ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen maar tegelijkertijd vanuit een ivoren toren
wijzigingen in de ruimtelijke ordening van het XL-park wil doorvoeren; niet besproken met de
directe omwonenden & niet besproken met (geïnteresseerde) ondernemers. Een ezel stoot zich
doorgaans niet twee keer aan dezelfde steen, maar het lijkt er op dat uw college hier bewust voor
kiest (en de raad hier deelgenoot van wil maken).
Gehoord hebbende de omwonenden tijdens de hoorzitting, komt de VVD-fractie tot de conclusie
dat de kiem is gelegd voor wederom (!) een lange juridische strijd. En dit, nadat de problemen met
de bezwaarmakers tegen de zwaaikom en Eurol (lees: Kemna c.s.), mede op aandringen van de
VVD-fractie, net zijn opgelost. En hoewel de VVD-fractie in beginsel voor verruiming in de ruimtelijke
ordeningssfeer van het XL-park is, begrijpen wij de omwonenden heel goed. Stelt u zich eens voor:
u hebt net een huis gekocht op bijvoorbeeld Erve Schothorst of de Maatkampslanden in Bornebroek,
op grond van een geldend bestemmingsplan. En nog geen 2 à 3 jaar later kom je er per toeval achter
dat de gemeente de regels dusdanig wil oprekken waardoor de leefbaarheid, het woongenot en
daarmee de woningwaarde ernstig in gevaar komt. Wat zou dan uw reactie zijn?
Dit illustreert dat een zorgvuldig proces in dit soort procedures cruciaal (!) is. Dat de gemeente
Almelo hier tot nu toe hier niet voor gekozen heeft is betreurenswaardig.
Om te komen tot een (redelijk) gedragen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is volgens de
VVD-fractie nu een pas op de plaats vereist. Een onnodige, langdurige, juridische procedure
(die met de koers van de gemeente Almelo op handen is) kent alleen maar verliezers. Zoals eerder
gesteld, hebben wij dit met ditzelfde XL-park eerder gezien. De VVD-fractie heeft de volgende vragen:
1. Hoe kijkt u zelf terug op het tot nu toe gelopen proces m.b.t. de herziening van het beeldkwaliteitsplan
alsmede de herziening van het bestemmingsplan tranche 1 en 2? Bent u hier tevreden over of bent u
het met de VVD-fractie eens dat dit proces vanaf het begin anders had gemoeten?
2. Welke lessen heeft u geleerd van eerdere bezwaarprocedures betreffende het XL-park? En welke
lessen heeft u n.a.v. deze procedures in de praktijk gebracht?
3. Bent u het met de VVD-fractie eens dat u nu op koers ligt van een onnodige, langdurige,
juridische procedure? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid de directe omwonenden excuses aan te bieden voor het niet actief betrekken van
hen in de tot nu toe gelopen processen (resp. bestemmingsplanwijziging en beeldkwaliteitsplan)?
Zo ja, wanneer en hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid de bestemmingsplanswijziging tranche 1 en 2 ‘on hold’ te zetten (tot 1 december 2017)
zodat u met het merendeel van de omwonenden in grote lijnen (kleine verschillen van inzicht zullen
altijd blijven bestaan) tot overeenstemming kan komen? En bent u bereid (geïnteresseerde)
ondernemers in dit proces ook een rol te gunnen?
De VVD-fractie is op 15 september met directe omwonenden in gesprek geweest en ook tijdens de
hoorzitting is gebleken dat directe omwonenden bereid zijn om hier constructief aan mee te werken.
Om de ontwikkeling Heylen niet onnodig te frustreren en omdat het bestemmingsplan XL Businesspark
tranche 3 al door de raad is gewijzigd, pleit de VVD-fractie (samen met directe omwonenden) er voor
om een knip te maken in de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan:
6. Bent u bereid het beeldkwaliteitsplan, net zoals bij de bestemmingsplannen die op het XL-park
van toepassing zijn, te knippen in een gedeelte voor tranche 3 (waar direct besluitvorming over plaats
kan vinden; doel: Heylen kan door) en in een gedeelte voor tranche 1 en 2 (die tegelijkertijd met de
vaststelling van het bestemmingsplan tranche 1 en 2 kan worden vastgesteld zodra er redelijk
draagvlak is)? Zo nee, waarom niet?
7. Dreigt er volgens uw college gevaar voor vertraging van de ontwikkeling door de Heylen Groep
als gevolg van een onzorgvuldig traject dat tot nu met omwonenden en belanghebbenden is gelopen?
Graag vernemen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk en in ieder geval voordat uw college een besluit
heeft genomen om zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan tranche 1 en 2 ter
besluitvorming naar de raad te brengen.

Met groet, namens de VVD-fractie,
Arjen Maathuis
Raadslid

PS:
Daarnaast gaan wij er vanuit dat verantwoordelijk wethouder Ten Seldam (CDA), conform toezegging
tijdens het politiek beraad van 5 september, zo spoedig mogelijk ons een overzicht beschikbaar stelt
van bedrijven die in eerder stadium hebben aangegeven af te haken i.v.m. beperkingen (en welke) in
de ruimtelijke ordening. Almelo, 15 september 2017

Geacht college:

Nu het chippen van katten die via dierenasiel Noordbroek is geregeld, is dit wellicht de volgende stap:
ondersteuning van minima o.a. voor het chippen van katten, waarbij de volgende groep van ongechipte
katten wordt opgepakt.
Almelo heeft inmiddels door de oprichting van de Dierenvoedselbank (Stichting Dieren- Ambulance
& Taxi Twente West) specifieke toegang tot deze minima. Al de leden die zich hebben aangemeld bij
deze Dierenvoedselbank Almelo zijn getoetst door a. de Voedselbank en b. Almelo Doet Mee en
behoren dus tot de erkende minima.
Aangezien de Dierenambulance van de Stichting over chipcertificaten beschikt kan deze actie op
een goedkope en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Aan de Dierenvoedselbank is ook een dierenarts
verbonden die tegen een speciaal tarief de sterilisatie kan verzorgen.
Het bovenstaande betekent dat onder 1 noemer (Dierenvoedselbank) alle activiteiten kunnen worden
uitgevoerd en gecoordineerd.
Door deze actie van Gemeente Amsterdam te volgen betekent het dat tegen een gering bedrag een
groep wordt bereikt waarbij het bezit van katten voor het grootste gedeelte uit ongechipte katten bestaat.
Dit met alle gevolgen van dien voor de "zwerfkatten" -populatie.
Volgens informatie van de Voedselbank Almelo beschikt ongeveer 70% van haar leden bestand over
een huisdier (hond of kat, of beiden). Dit betekent ca. 140 gezinnen. Hiervan is thans 30% ook lid van
de Dierenvoedselbank.
Volgens de cijfers van de Dierenvoedselbank  hebben ca. 40 deelnemers een ongechipte kat, waarvan
ca. 90% geen chip hebben en ook niet zijn geholpen. (ca. momenteel 36 katten dus).  Het totaal onder
de Almelose minima wordt op ca. 120 katten geschat (bestand Voedselbank). Het aantal onder de
minima van Almelo Doet Mee is niet bekend.

Als we 100 katten als uitgangspunt nemen:
chipkosten:  100 x 15 = 1500
sterilisatiekosten:
castratie: 50 x 40 = 2000
sterilisatie: 50 x 90= 4500
Totaal budget: 8.000,-- eur

Door deze actie uit te voeren in Almelo zou er voor het eerst een actieve bijdrage zijn aan het
Dierenwelzijn in Almelo. Budget zou kunnen worden gevonden bij Almelo Doet Mee, Sociale Dienst en
Dierenwelzijn Gemeente Almelo.

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving willen wij u de volgende vragen stellen:
Vraag 1.
Is dit geen prima idee om door de gemeente Almelo overgenomen te worden?
Vraag 2.
Bent u bereid dit uitgewerkte voorstel voor Almelo door de PVA te steunen en uit te voeren?

Met vriendelijke groet,
Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Date: 20 August 2017 at 11:04:38 GMT+7

Subject: Gegevensbescherming

Leefbaar Almelo Schriftelijke vraag
Hoe doen we dit in Almelo?
Hoe staan de zaken er voor?
Wie is verantwoordelijk?
Wat is de rol van de raad?
Hoe is "de burger" 'inter'actief betrokken?
Op welke wijze optimaliseren we ook hier onze prestatie?
Zijn we hiermee op tijd op het vereiste niveau voor voldoen aan de wet,
voorzover noodzakelijk en gewenst?

bert hümmels
Fvz Leefbaar Almelo

Nav Binnenlands bestuur
[Hans Vegter]<https://www.linkedin.com/in/hans-vegter-ab36566>

Hans Vegter

Senior Jurist Privacy en PIA deskundige at Overheid

Gevolgen AVG voor de gemeenten zijn groot

Vanaf 25 mei 2018 wordt handhavend opgetreden tegen overtredingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro. Tot zover
'de bangmakerij'.
Wat moet de sector doen om te voldoen aan de bepalingen van de AVG. Het grote toverwoord is
'compliance'. De sector wordt geacht heel bewust aandacht te schenken aan de bestanden met
persoonsgegevens die zij aanleggen. Bestanden die zonder een gerechtvaardigde doeleinde of zonder
een correcte grondslag worden aangelegd zijn verboden. Voor cruciale systemen geldt zelfs een privacy
impact assessment als middel om compliance aan te tonen. Aan de andere kant krijgen betrokkenen
veel meer rechten dan nu het geval is om in te grijpen in de door de verantwoordelijke verwerkte gegevens.
Tot slot worden overheidsorganen (dus niet alleen gemeenten) verplicht om een functionaris
gegevensbescherming aan te stellen.
Kortom, voor veel overheidsorganen betekent het werk aan de winkel.


Almelo, 25 juli 2017.

VVD Almelo wil dat college van B&W weer grip krijgt op financiën

Voor de zoveelste keer in korte tijd wordt Almelo geconfronteerd met een dreigend financieel tekort;
deze keer wordt een tekort van € 2,5 miljoen in 2017 verwacht. De Almelose VVD-fractie wil dat het
college van B&W de regie pakt en zorgt dat de financiën op orde komen.

Doorschuiven
Fractievoorzitter Jemy Pauwels: “het is onacceptabel als het college van B&W de financiële rekening
doorschuift naar een nieuwe bestuursperiode. We zien dat ruim een kwart van de noodzakelijke
bezuinigingen uit deze bestuursperiode (2014-2018), € 5,4 van de € 19,8 miljoen, al wordt doorge-
schoven naar de volgende bestuursperiode (2018-2022). Als daar bovenop ook nog eens een tekort
van € 2,5 miljoen komt dan kan een volgende raad en college niet met een schone lei beginnen maar
wordt er doorgemodderd.”

Sociaal domein
Ook nu weer ziet de VVD-fractie dat het sociaal domein een groot deel (€ 1,8 miljoen) van het tekort
veroorzaakt; het aantal bijstandsgerechtigden stijgt (o.a. statushouders). Dit toont de noodzaak aan dat
er in het sociaal domein ingegrepen moet worden. Keer op keer lijken de tekorten ons te overkomen;
dit bevestigt de behoefte aan een trendbreuk. Er wordt de komende jaren voor € 6,9 miljoen aan eigen
middelen aan het sociaal domein (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) toegevoegd; dit moet worden
afgebouwd. Ook op het minimabeleid ontstaat een tekort van € 1 miljoen ten opzichte van het taak-
stellende budget van € 4,2 miljoen. Ook dit is op de langer termijn niet houdbaar. We moeten meer
gaan inzetten in het voorkomen van zorg en armoede; dit betekent een combinatie van het inzetten op
preventie en het maken van moeilijke keuzes (lees: stoppen met of verminderen van uitgaven die weinig
tot niet bijdragen aan het voorkomen van).

Tekort wegwerken
De VVD-fractie roept het college op weer grip te krijgen op de financiën en om zich niet neer te leggen
bij een tekort van € 2,5 miljoen. Jemy Pauwels: “wij willen dat het college er in de komende 5 maanden
nog alles aan doet om dit tekort grotendeels weg te werken, dat zijn ze aan de Almelose samenleving
verplicht”. De VVD zal daarom niet op voorhand instemmen met het accepteren van dit tekort.


Almelo, 18-07-2017

Onderwerp: Mondelinge vragen buslijn 83

Geacht college,
Wij hebben klachten ontvangen dat buslijn 83 niet meer rijdt over de oude route Plesmanweg-Kolthofsingel-
Noordikslaan-Brugstraat-Centraal Station. De nieuwe route is Plesmanweg-Burgemeester Schneidersingel-
De Grenzen-Centraal Station. Alle scholieren die met buslijn 83 reizen moeten nu veel verder lopen, en wel
vanaf de halte bij het Indieterrein. Wij hebben hierover even contact gehad met medewerkers van Twents en
zij geven aan dat dit in opdracht van de Gemeente Almelo zou zijn gebeurd en dat er hierdoor nu veel minder
passagiers met buslijn 83 reizen. Zij gaven tevens aan dat de bus door de nieuwe route 10 minuten te vroeg
op het station aankomt en stil staat. Er zou door Twents een nieuwe route zijn voorgesteld om deze 10 minuten
op te vangen en de bus vol te krijgen. Namelijk Plesmanweg-Kolthofsingel-Vriezeveenseweg-
Ootmarsumsetraat- Sluiskade Noordzijde-Brugstraat-Centraal Station. De bus rijdt dan namelijk langs ’t Noordik,
dan langs Eugeria en de Klokkenbelt en vervolgens langs het Erasmus, om daarna de weg te vervolgen naar
het Centraal Station. Maar dit zou eveneens, om onduidelijke reden, zijn afgewezen door de Gemeente terwijl
dit de meest logische route is wat betreft passagiers.

Lokaal Almelo Samen en de PvdA hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat is de reden dat buslijn 83 niet meer rijdt op de oude route?
2. Bent u het met ons eens dat buslijn 83 nu een totaal onlogische route rijdt met als ongewenst gevolg dat
deze buslijn eveneens zal worden genomineerd om te worden opgeheven?
3. Klopt het dat de nieuwe voorgestelde route is afgewezen door de Gemeente Almelo en wat is de reden
hiervan?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) en de Partij van de Arbeid (PvdA),
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter (LAS)

Rood= Nieuwe route
Groen= Oude route
Blauw= Voorgestelde route


Almelo, 18-07-2017

Onderwerp: Bonus beschut werken

Geacht college,
In het blad binnenlands bestuur lezen wij dat een groot deel van de bonussen wat betreft beschutte
werkplekken onbenut is gebleven. Reden het achterblijven van beschutte werkplekken. Het betreft
dan continuïteitsbonussen en creatiebonussen. Er zijn miljoenen op de plank blijven liggen en er is
in totaal maar 11% benut door gemeenten. De gemeente Almelo vinden wij niet terug op de lijst.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de volgende vragen:
1. In hoeverre heeft de gemeente Almelo gebruik gemaakt van deze bonusregelingen van de overheid?
2. Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2015 en 2016 gerealiseerd door de gemeente Almelo?
3. Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2015 en 2016 gecontinueerd door de gemeente Almelo?
4. Wat is het beleid van de Gemeente Almelo m.b.t. het inzetten van beschutte werkplekken?
5. Op welke wijze gaat het College de komende jaren dit instrument inzetten en welk resultaat dient
daarbij behaald te worden?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS),
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter 


Almelo, 16 juli 2017

Onderwerp: vragen inzet Klijnsma-middelen 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de raadsbrief ‘Inzet extra minimamiddelen voor kinderen in 2017’ hebben wij
een aantal vragen.

1. In de brief wordt gesproken over ‘extra minimamiddelen’. Betreft dit de Klijnsmamiddelen?
2. In de brief schrijft u dat de aanwijzingen van de provincie betekenen dat er voor Almelo een
bedrag van 75.000 euro aan extra middelen kan worden ingezet. Hoeveel geld is er in totaal naar
Almelo gekomen in het kader van deze regeling?
3. In de bestuurlijke afspraken tussen VNG en het Ministerie van SWZ lezen we de volgende passage.
“Het is van belang dat de huidige inzet van middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door
gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls
bovenop de reeds bestaande financiële middelen.”
Bent u met ons van mening dat u deze bestuurlijke afspraak schendt wanneer u deze middelen niet
volledig ten goede laat komen aan de doelgroep?
4. Over de rol van de gemeenteraad is in de bestuurlijke afspraken het volgende opgenomen:
“Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en
behaalde resultaten”.
Wij willen voorkomen dat we achteraf geconfronteerd worden met een verkeerde inzet van deze
middelen en vragen u daarom ons vooraf inzicht te geven in de manier waarop het volledige bedrag
dat hiermee naar Almelo komt wordt ingezet.

In uw raadsbrief verwijst u naar de politieke beraden rond het minimabeleid, waaruit u opmaakt dat
er een brede wens is om te komen tot herziening van het minimabeleid. Met de inzet die u heeft
gekozen voor de Klijnsmamiddelen neemt u hier een voorschot op.

Wij herkennen deze wens, maar willen u vragen een voorschot te nemen op een andere brede wens
van de raad: twee dagen na het verschijnen van de raadsbrief, is bij de behandeling van de
Perspectiefnota het amendement Klijnsma-middelen aangenomen. Hieruit blijkt dat een
meerderheid van de gemeenteraad wil dat de middelen worden ingezet volgens de bestuurlijke
afspraken tussen Rijk en VNG. Het lijkt ons verstandig dat u rekening houdt met deze brede wens, en
de middelen ook in 2017 inzet waarvoor ze bedoeld zijn. 


MOTIE
Initiatiefnemer(s): Partij van de Arbeid, GroenLinks, Lokaal Almelo Samen

Titel motie:  fietspad Plesmanweg

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 18 juli 2017,

Constateert
dat tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2017, op verzoek van het college, het geamendeerde raadsvoorstel
‘Keuze fietspad langs Plesmanweg’ is ingetrokken;
dat het college bij raadsbrief van 12 juli 2017 aangeeft met een nieuw raadsvoorstel te komen, waarbij de
varianten ‘westzijde’ en ‘oostzijde’ gelijkwaardig tegen elkaar worden afgewogen;
dat het oorspronkelijke voorstel (westzijde) onvoldoende was onderbouwd;
dat tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2017 het rapport met de second opinion alleen bekend was bij
het college, maar niet bij de raad;
dat bij de ‘second opinion’ de variant ‘oostzijde’ niet is onderzocht;

Overweegt
dat de raad de beraadslaging en besluitvorming op 4 juli 2017 als zeer onprettig heeft ervaren;
dat het college in zijn raadsbrief van 12 juli 2017 duidelijk afstand neemt van de gevoerde wijze van besluitvorming;

Draagt het college op
het bestaande onderzoek (second opinion) uit te breiden, teneinde te komen tot een volwaardig en onderbouwd
raadsvoorstel;
in het genoemde onderzoek alle relevante aspecten (zoals mogelijke conflictpunten en zichtlijnen voor fietsers en
gemotoriseerd verkeer, intensiteit  van in/uitritten en toegangswegen op de Plesmanweg, bereikbaarheid voor
fietsers van alle percelen aan de beide kanten van de Plesmanweg, etc.) te laten meewegen bij de varianten
‘westzijde’ en ‘oostzijde’;
op basis van dit onderzoek te komen tot een raadsvoorstel waarbij beide varianten van een fietspad, aan de
oostzijde of de westzijde van de Plesmanweg, gelijkwaardig tegen elkaar worden afgewogen.
en gaat over tot de orde van de dag.


Almelo, 12 juli 2017
 

Geacht college,

Vanuit de samenleving krijgen wij het volgende signaal:

“"Door anders te organiseren wil De Nieuwe Organisatie en de daarbij behorende stichtingen Scoop,
Sociale Wijkteams Almelo en het Maatschappelijk Werk Noord West Twente het vertrouwen van de
inwoners en partners winnen. Daarbij hoort een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe site én
niet te vergeten nieuw briefpapier.

*... in de wandelgangen klinkt de naam Avedan
*... DNO cs wordt 100% gesubsidieerd"

Naar aanleiding van dit signaal hebben wij de volgende vragen:

1. Wat is waar van dit verhaal?
2. Uit welk brein is dit plan ontsproten?
3. Wat is nut en noodzaak van deze waarschijnlijk geldverslindende operatie?
4. Welk (hoger) doel is hiermee gediend?
5. Wat schieten de mensen hier mee op?
6. Welke kosten en toestanden brengt dit met zich mee?
7. Wie draait op voor deze kosten en toestanden?
8. Op welke wijze denkt men hiermee het werk te verbeteren?
9. Mocht er al iets van waar zijn, hoe komt men dan aan die nieuwe naam? (of is het slecht Twents en wordt '
Aitvedan ' bedoeld en vond men de verbastering mooier?)

Onze verontrusting uitsprekend!

Bert Hümmels, Leefbaar Almelo
mede namens Lieneke Bolhuis, MinimapartijWethouder Irene ten Seldam (CDA) mag excuses  aanbieden aan de gemeenteraad

Volgens de raadsleden Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) en Lieneke Bolhuis (Minimapartij) mag Wethouder
Ten Seldamhaar excuses aan de gemeenteraad aanbieden. Het gaat over haar suggestieve uitingen tijdens
de raadsvergadering van 4 juli 2017. Ten Seldam zei toen dat de meerderheid van de gemeenteraad kiest
voor een onveilige optie (door het nieuwe fietspad langs de Plesmanweg aan de oostkant van de weg aan
te willen leggen).

Nu blijkt dat de aanleg van een fietspad aan de oostzijde helemaal niet is onderzocht door het adviesbureau
dat het college in de arm nam. Dus is er geen bewijs voor de (vermeende) onveiligheid van de oostelijke optie.
Het rapport van het bureau werd pas na de tumultueus verlopen raadsvergadering van afgelopen dinsdag
geopenbaard door Ten Seldam.

Dinsdagavond soebatte de raad bijna drie uur met de wethouder over de vraag of een fietspad aan de
westkant van de Plesmanweg veiliger is dan aan de oostkant. Ja, vond wethouder Ten Seldam. Nee, vond
een meerderheid van de gemeenteraad, die uiteindelijk koos voor aanleg van het fietspad aan de rechterzijde.
Dat was onacceptabel voor de wethouder, die daarop het verzoek aan de raad deed het hele voorstel in te
trekken, en dat gebeurde met toestemming van de raad. Daarbij bezigde de wethouder zeer stevige woorden.

Een novum in de Almelose politiek! Ten Seldam:  “Uiteindelijk gaat eenieder van huis met de bedoeling om
veilig op de plek van bestemming te komen en nadien ’s avonds weer veilig thuis te komen. Het is aan u raad
of u de veiligheid kiest want we kunnen hier nog heel lang spreken over hoe de weg ingeregeld moet worden. …
Als het gaat om het beoordelen van de verkeersveiligheid met betrekking tot de inrichting van het terrein,
dan hecht ik meer waarde aan hetgeen de verkeersdeskundigen van zowel het externe bureau als ons
bureau inbrengt. Dan gaat het om de veiligheid.”  Ook raadslid Zielman (eveneens CDA) deed een flinke
duit in het zake door te suggereren  “Dat ik het zeer spijtig vind dat voor een tweede keer in zeer korte tijd
moeten constateren dat er niet voor veiligheid wordt gekozen in een verkeersvraagstuk.”

Zeker nu het rapport ook aan de raad bekend is vinden de raadsleden Hümmels en Bolhuis het kies als de
wethouder en haar medestanders in de raad de ferme woorden over veiligheid en onveiligheid intrekken.
En hun excuses aanbieden aan de meerderheid van de raad (die voor aanleg van het fietspad aan de
oostkant koos).

Overigens zouden de raadsleden van de SP en CU ook wel een verklaring mogen geven voor hun
onbetrouwbare draai in de besluitvorming.

Want als het alleen maar was om het college te beschermen, en daarmee de politieke inhoud overboord
werd gezet, valt deze partijen ook wel wat kwalijk te nemen!Geacht college,

Realisering van CPO woonprojecten van enige omvang, zoals 'Hof van Heden
Almelo', blijken momenteel financieel niet meer realiseerbaar te zijn,
doordat voorfinanciering door derden  als wooncorporaties, banken en
aannemers/projectontwikkelaars niet meer mogelijk blijkt.

Een voorbeeld woonproject voor Almelo en Twente als 'Hof van Heden Almelo'
op het gebied van duurzaamheid en modern noaberschap dreigt daarmee
onmogelijk realiseerbaar te worden in Almelo.

Er hebben de afgelopen jaren diverse gesprekken plaatsgevonden met de
gemeente Almelo, woningcorporaties en aannemers/projectontwikkelaars  over
onze plannen en we hebben inmiddels voor een drietal locaties schetsideeën
laten maken. Tot op heden heeft dat helaas tot niets geleid.

We verwijzen u naar *bijgaande brief*, waarin we van u als college graag op
een aantal vragen antwoord willen hebben en waarin we ook een voorstel doen
om ons te helpen om ons woonproject ook gerealiseerd te krijgen in deze
gemeente.

Voor meer informatie over onze vereniging MMWA en ons CPO woonproject 'Hof
van Heden Almelo'' sturen we u tevens ons projectplan toe (zie bijlage).

Vriendelijke groet,

Marinus Trommel,
voorzitter vereniging 'Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo'

www.hofvanhedenalmelo.nl

Zie de brief in PDF

De Minima Partij en Leefbaar Almelo hebben elkaar gevonden!

Voor deze Perspectiefnota is de reeds eerder ontstane samenwerking opnieuw een succes gebleken!
Met diverse moties en amendementen kunnen deze twee partijen een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van nieuw perspectief voor Almelo!
Een gevarieerd samengestelde raad is maar weer eens waardevol gebleken!
Met de volgende onderwerpen wordt de aandacht gevraagd voor verbeteringen van de donderdag te
behandelen Perspectiefnota!

Moties:
1. LA/MP - breedtesport
2. MP/LA - armoede effect rapportage
3. MP/LA - binnenstad
4. LA/MP - duurzaamheid
5. LA/MP/GL - schuttenstraat
6. MP/LA - collectieve verzekering
7. MP/LA - eigen kracht
8. LA/MP - Raadsprogramma

Samen met anderen:
Erasmusbrug?
TVsignaal?
Samenwerking initiatieven?

Amendementen:

A1 - LA/MP - taakstelling

Anderen
Klijnsmamiddelen?
Doorontwikkeling organisatie?Motie's en amendementen voor de Perspectief Nota 2017

LAS: Alg. Beschouwingen, Agenda van Twente, budget speeltuin, geldloket Almelo,
Herontwikkeling De Trommel, hulp ZZPérs en kleine zelfstandigen, uitsmijters en
Verlaging voorrijkosten grofvuil
 

GroenLinks: gasloze wijken in Almelo, revolverend fonds CPO bouwprojectenAlmelo, 27 juni 2017

Zorgen om bezuinigingen bij ZGT

De Minimapartij en Leefbaar Almelo roepen het college op om snel met de directie van het ZGT
in gesprek te gaan over de voorgenomen bezuinigingen.
Beide partijen maken zich grote zorgen. "Het ziekenhuis heeft een groot verzorgingsgebied, daar
hoort een volwaardig ziekenhuis bij. Zo'n grote bezuiniging kan al gauw tot het sluiten van
afdelingen en dat willen we niet!", aldus Bert Hümmels, de fractievoorzitter van Leefbaar Almelo.
Ook Lieneke Bolhuis maakt zich grote zorgen over de drastische bezuinigingen van 15 miljoen.
"Er is een grens tot hoever je kunt bezuinigen én dit is niet de eerste bezuinigingsronde.
Kaalslag ligt op de loer! Daarnaast biedt het ziekenhuis werk aan veel mensen. Ook dat moeten
we behouden!"
Beide partijen ondersteunen het initiatief van de SP om Twentebreed op te komen voor goede
en voor iedereen bereikbare goede ziekenhuiszorg.


Almelo, 26 juni 2017

Almelo verdient koude douche in plaats van gouden ei

Een perspectiefnota zonder visie en ambitie, en niet aansluitend bij het uitvoeringsprogramma dat
het college zelf opstelde bij de aanvang van deze raadsperiode. Die samenvatting maakt de
Minimapartij op basis van de Perspectiefnota die deze donderdag in de raad wordt behandeld.
“Het enige voortvarende dat wij kunnen vinden is de afbraak van alles wat sociaal is”, zegt Lieneke Bolhuis,
de fractievoorzitter van de Minimapartij. “Jaren krijgen we te horen dat Almelo dik moet toeleggen op de
decentralisaties, maar als ik naar vorig jaar kijk, dan houdt Almelo jaar op jaar geld over ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting. Vorig jaar ook dik 2 miljoen”. Het tekort dat het college voorspiegelde wordt
veroorzaakt door nabetalingen over 2015, toen Almelo vele miljoenen overhield op het sociale domein.
“De Minimapartij heeft het college hier vorig jaar voor gewaarschuwd”.
Dat Almelo de komende jaren minder geld krijgt voor sociaal, dat beseft ook Bolhuis. “We moeten zorg,
welzijn, uitkeringen en minimabeleid slimmer en goedkoper organiseren om problemen te voorkomen.
Dat doe je door te innoveren, bijvoorbeeld op preventief gebied. Maar we moeten ook nieuwe ideeën
uit de stad aangrijpen en niet tegenwerken. De besparing komt uit het samendoen, niet uit het opleggen
van dictaten vanuit het stadhuis. Met onze motie ‘Eigen Kracht Bonus’, dagen we de inwoner uit om zelf
in actie te komen en geven vanuit de gemeente een stimuleringspremie. Dat is veel goedkoper dan als
professionals of ambtenaren iets organiseren of regelen”.
De Perspectiefnota geeft een doorkijkje naar de komende jaren. Het college wil flink het mes zetten in
de kosten van zorg, uitkeringen en minimabeleid. “De inwoners, ondernemers en organisaties zijn het
water in de stad, waar Almelo op drijft. Dat moet je niet kapot bezuinigen”, aldus Bolhuis. Almelo krijgt
van de overheid extra ‘Klijnsmagelden’ voor armoedebestrijding onder kinderen. De Minimapartij wil dat
dat geld daar ook aan besteedt wordt en niet gebruikt wordt om andere zaken van te betalen. “Dat mag
niet eens volgens de regels!”.
Bolhuis wijst er op dat Almelo vooral in de problemen zit doordat er jaren gespeculeerd is met grond.
Ook vorig jaar is er meer dan 10 miljoen afgeschreven op gronden. “Daar zit het probleem, maar dat
wordt niet aangepakt. Integendeel, het college wil nog steeds investeren in stenen”. Ze doelt daarmee
onder meer op de binnenstad, waar het verbeteren van de aantrekkelijkheid gepaard gaat met het weer
(op-)bouwen van winkelruimte. De Minimapartij pleit daarom voor een duidelijke heldere en vooral
samenhangende visie op de binnenstad. “Nu is het hapsnap. Na Q Impuls moet nu De Nieuwe
Winkelstraat de hordes mensen naar de binnenstad trekken. Al die plannen kosten alleen maar geld
en een heldere visie die werkt hebben we nog steeds niet.”
Donderdag zal de Minimapartij met moties proberen de perspectiefnota wat meer in balans te krijgen.


Almelo, 20 juni 2017

Betreft: Kolkschool Paco Plumtrek

Geacht college,

Naar aanleiding van het artikel in de TC Tubantia [20/06/2017] over de Kolkschool in relatie tot uw voornemen
om de Kolkschool te verkopen en het verlangen van Paco Plumtrek gebruik te blijven maken van de Kolkschool
voor haar activiteiten, schrijven wij u deze brief.
Wij zijn blij met het advies dat de erfgoedvereniging Heemschut voornemens is af te geven. Wij liepen al rond
met deze gedachten over de Kolkschool en zullen dat advies dan ook tot het onze maken.
Ten aanzien van de verkoop van de Kolkschool geven wij u in overweging om over te gaan op gesplitste
verkoop van het pand. De splitsing kan zowel horizontaal als verticaal gebeuren.

Wij denken dat het voor de partijen die in beeld zijn om het pand te kopen een aantrekkelijkere optie is.
Ook voor de gemeente omdat daarmee twee huisvestingsproblemen kunnen worden opgelost.
Bovendien heeft gesplitste verkoop ook financiële voordelen voor de kopende partijen omdat het de
haalbaarheid van koop vergroot. Niet vergeten moet worden dat het bezit van de Kolkschool de eigenaar
voor enorme onderhouds- en beheerskosten zal plaatsen. Dat wordt bij splitsing een stuk overzichtelijker.

Uw zien antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn Almelo  16 juni 2017

Betreft  schriftelijke vragen over toegenomen vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geacht college,

Via de media vernamen wij dat transport van gevaarlijke stoffen over het spoor vorig jaar met 50% is
gestegen in plaats van gedaald, zoals ons wel is toegezegd. Op 30 mei 2016 stelde de Minimapartij reeds
vragen over de risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door stedelijke
gebieden, zoals Almelo.
De recente berichtgeving is voor de Minimapartij aanleiding u opnieuw vragen te stellen:

1. In uw beantwoording (d.d. 28-06-2016) van onze eerder vragen geeft uw college aan dat de staatssecretaris
van Infrastructuur en Transport, als verantwoordelijke voor het ‘doorgaand spoor’, een maatregelenpakket heeft
afgekondigd, onder meer op het gebied van handhavingsactiviteiten.
Hoe verhoudt zich voornoemd maatregelenpakket zich tot de extreme stijging van het vervoer van gevaarlijke
stoffen per spoor en zit hier een automatische escalatieladder ingebouwd die meeveert met een toe- of afname
van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor?
2. De gemeente heeft zeggenschap over wat er rondom het spoor gebouwd wordt. Hoe houdt u met uw beleid
rekening met extreme stijgingen van het vervoer per spoor met maar liefst 50%? Heeft deze toename geleid
tot de constatering dat bestaande bebouwing, gezien de forse stijging, thans niet gebouwd zou mogen worden?
Zo ja, voor welke objecten geldt dit en wat gaat u er aan doen om de situatie veilig te maken?
3. Is de pilot van de Gemeente Borne en de Veiligheidsregio voor risicocommunicatie omtrent spoorrisico’s
inmiddels Twentebreed uitgerold? Zo nee, waarom niet? En wordt hier rekening gehouden met,
c.q. geanticipeerd op, extreme stijgingen in het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor met 50%?
4. Het grote aantal wagons met brandbaar gas dat Almelo in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015
doorkruiste , baarde het college zorgen. Dit schreef u in uw antwoordbrief van 28 juni 2016 op vragen van de
Minimapartij. Hoe beoordeelt uw college de huidige situatie, in de wetenschap dat het vervoer met maar liefst
de helft is toegenomen?
5. Op grond van het basisnet zou het aantal wagons dat met brandbaar gas dwars door Almelo mag, volgens
uw brief d.d. 28 juni 2016, maximaal 210 mogen zijn. Welke mogelijkheden heeft uw college, eventueel samen
met andere betrokkenen steden/regio’s, om hier handhavend in op te treden? Worden deze mogelijkheden
maximaal benut?
6. Het schrijven van brandbrieven aan staatssecretaris en de Vaste Kamercommissie, waarover u vorig jaar
schreef in uw antwoord op onze eerdere vragen, heeft schijnbaar geen enkel effect gehad. Integendeel. Er zijn
50% meer wagons Almelo gepasseerd. Welke acties gaat u nemen om het aantal wagons wel weer binnen de
wettelijke kaders te krijgen teneinde de risico’s voor de inwoners van Almelo ook beperkt te krijgen/houden?

Graag zien wij uw antwoorden op deze vragen binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
MinimapartijAlmelo, 16 juni 2017

Wel geld voor ambtenarenpaleis, minima mogen stofhappen

Het college wil alweer flink het mes zetten in het sociale beleid van Almelo. Dit doet de gemeente
jaar in jaar uit. De uitkeringen, de maatschappelijke ondersteuning en het minimabeleid, het moet
allemaal goedkoper. Want Almelo heeft geen geld… zo zeggen ze.

Problemen niet alleen met sociaal geld oplossen
Ja, Almelo heeft problemen. Maar laten we heel duidelijk zijn. Het grootste probleem is dat Almelo
miljoenen kwijtraakt door te speculeren met grond, bijvoorbeeld het prestigieuze Waterrijk. Het kon
niet op en de kip met gouden eieren lag binnen handbereik. Zo rekenden de vastgoedboys binnen
de gemeente ons jaren voor. We weten nu wel beter…

Voorspelling Minimapartij komt uit
Het sociale beleid in Almelo kost veel geld, zo wordt ons steeds voorgehouden. In de afgelopen jaren
werden er voor sociaal beleid miljoenen minder uitgegeven dan begroot. Het verschil is gebruikt om
de schulden die ontstaan zijn door grondspeculaties op te lossen. En sneller op te lossen dan
noodzakelijk. Maar wel ten koste van onze inwoners die gebruik moeten maken van sociaal beleid.
Steeds minder is mogelijk en steeds vaker horen we, er is geen geld voor, deze mensen moeten maar
gaan werken (of niet ziek worden)! Miljoenen hebben we bezuinigd… De Minimapartij waarschuwde
het college vorig jaar al. Almelo, reken je niet te rijk…. Er komen nog rekeningen… Zet wat apart om
dat op te vangen. Zo gaat dat in een huishouden ook. Sparen voor tegenvallers. Maar nee, alles ging
naar de aflossing om de algemene reserve op te krikken en de schuld te verlagen, sneller dan
noodzakelijk.

Helaas werd onze voorspelling de waarheid. De afrekeningen over 2015 en 2016 vielen toch hoger uit.
En nu komen we ineens miljoenen tekort. Ach en wee klinkt vanuit het college. En natuurlijk de roep op
bezuinigingen op het sociale beleid. Niemand die zegt dat het geld dat vorige jaren over was hiervoor
terug te halen. Nee, laat de minima en de chronisch zieken nog maar een keer bloeden.

Wel miljoenen beschikbaar voor reorganisatie
Tegelijkertijd zijn er wel miljoenen beschikbaar om de gemeenteorganisatie te veranderen en afkoop-
sommen te betalen aan ambtenaren. De Minimapartij vindt dit onbegrijpelijk en zal hier bij de behandeling
van de Perspectiefnota met alle macht proberen het beleid en het perspectief socialer te maken.
Het gaat immers om de inwoners in de stad, vooral die in kwetsbare situaties.

Wethouder moet méér voor sociale zaak opkomen
De Minimapartij roept ook de wethouder van Sociale Zaken op om zijn socialistische bloed te laten koken
te vechten en als een leeuw voor het sociale beleid. Dat missen we… Het sociale domein betaalt de prijs
van falend beleid op andere terreinen. Dat kan niet, dat mag niet en we vechten om dat niet te laten
gebeuren!


Almelo 14-06-2017

Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen.

Geacht college,

Het gebeurt regelmatig dat PVA mondelinge vragen stelt in een politiek beraad waar het college
of de betrokken ambtenaar geen antwoord op heeft.  Via de voorzitter wordt het college dan verzocht
de vragen zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te beantwoorden. Het is ons bekend dat het college vaak
moeite heeft met de gestelde vragen, maar het kan toch niet zo zijn dat vragen waarmee het college
in haar maag zit domweg niet of onjuist beantwoord worden?
Om zijn controlerende rol goed uit te kunnen oefenen heeft een raadslid  het recht zowel mondelinge
als schriftelijke vragen te stellen aan het college ...

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Het beantwoorden van schriftelijke vragen laat soms (meestal) te  lang op zich wachten. Wat is hiervan
de oorzaak?

Vraag 2.
Hoeveel uur wordt er gemiddeld besteed aan het beantwoorden van een setje schriftelijke vragen?

Vraag 3.
Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Vraag 4.
Wordt voor beantwoording van schriftelijke vragen ook geregeld gebruik gemaakt van een externe partij?

Vraag 5.
Zo ja, wat zijn de (extra) kosten die aan een externe partij verbonden zijn?
 

Met vriendelijke groet,
Namens PVA,

Harry de Olde
 
 
 Almelo, 12 juni 2017

Betreft: Oplossingen niet altijd begrijpelijk.

Geacht college,

Onze fractie heeft kennisgenomen van een brief of info-bulletin van OZJT/Samen 14.
Daarin wordt de lezer geïnformeerd over veranderingen in het vervoer. Kortheidshalve
citeren wij uit deze brief: “Vervoer naar en van ondersteuning maatschappelijke deelname
en/of kortdurend verblijf maakt in 2017 nog onderdeel uit van de overeenkomst ‘maatwerk-
voorzieningen 2017 alle leeftijden’. U organiseert op dit moment zelf het vervoer.
Vanaf 1 januari is dit niet meer nodig, aangezien gemeenten vanaf die datum dit vervoer op
een andere wijze hebben ingekocht. De overeenkomst ‘Maatwerkvoorzieningen 2017 alle
leeftijden’ wordt daarom niet verlengd voor het onderdeel vervoer. In de aanbesteding was
dat als mogelijkheid opgenomen.”

Het idee van de overheid bij de decentralisatie van de zorg en de invoering van de
participatiewet was dat mensen en organisaties zich in beginsel zelf moeten zien te redden.
Als dat niet kan, komt de overheid c.q. de gemeente in beeld. Gemeenten leveren in beginsel
maatwerk. Althans dat staat veelal in de beleidstukken en protocollen, omdat het automatisme
dat de overheid overal voor zorgt, verleden tijd is. Eigen verantwoordelijkheid first!

In dit licht bezien leggen we u een praktijk casus voor: Het Knooppunt in Almelo koopt voor het
vervoer van haar deelnemers vervoer in bij De Klup Twente. De Klup Twente heeft zelf bussen
aangeschaft die door een groep, zeer trouwe- en gemotiveerde vrijwilligers worden gereden.
Hierdoor kan De Klup het vervoer voor een financieel aantrekkelijk prijs aanbieden. Op deze
wijze worden de deelnemers tot ieders tevredenheid van A naar B vervoerd.
Beide organisaties dragen op deze wijze op een constructieve manier bij aan het welzijnswerk
voor mensen met een beperking. Elke dag opnieuw, jaar in jaar uit.
En wordt er vormgegeven aan wat de overheid voor ogen staat. Dat ook de kosten beheersbaar
blijven, is mooi meegenomen.

Gevolg: de gemeenten gaan het zelf doen. Het signaal aan De Klup en de vrijwilligers is: jullie
hebben voortreffelijk werk gedaan, maar het is niet langer nodig want we gaan het nu zelf doen.
Bedankt!

Het bevreemdt ons en we zitten met vragen waar we graag van u een antwoord op willen hebben.

Vragen;
Het komt ons voor dat over de consequenties van deze specifiek vervoersmodaliteit [de casus in
deze brief] niet goed is nagedacht, want u had anders immers kunnen volstaan met het maken van
een uitzonderring voor dit soort situaties in de aanbesteding. Zo is het toch?
Als u bewust heeft gekozen voor deze route, roept dat de vraag op: hoe rechtvaardigt u dit beleid
tegenover de organisaties en vrijwilligers die hierdoor worden gediskwalificeerd?
Het valt iedereen wel op dat bestuurders geen gelegenheid voorbij laten gaan om te zeggen hoe
belangrijk vrijwilligerswerk is en dat de samenleving vast zou lopen als die er niet zouden zijn
. Welk belang hecht het college aan vrijwilligerswerk ten aanzien van de casus in het bijzonder en
de rol van vrijwilligersorganisaties in het algemeen?
Last but not least, als een en ander berust op een vergissing bent u dan bereid om dit te herstellen?

We zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Huub Isendoorn en Sardee Nijhoff
Democraten.Nu


VVD Almelo eist openheid van college over concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis

Invulling controlerende taak
De VVD-raadslid Arjen Maathuis is hoogst verbaasd dat het college van B&W, en wethouder Ten Seldam (CDA)
in het bijzonder, de raad geen inzicht wil geven in de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis die
nog met Leverink & Assen gesloten moet worden. Raadslid Maathuis: “De kaders voor herontwikkeling van het
oude stadhuis zijn door de raad gesteld; we willen controleren of het college binnen de door de raad gestelde
kaders is gebleven voordat de overeenkomst definitief wordt. In het verleden was die toets er niet en toen gingen
er uit over-enthousiasme wel eens dingen fout, zoals Fortezza.”

Twee maten
De verbazing van de Almelose VVD-fractie wordt bevestigd doordat het college met twee maten lijkt te meten.
In het geval een ander groot project, namelijk de herontwikkeling van de binnenstad, vroeg het college expliciet
aan de raad of wij wensen / bedenkingen hadden tegen de concept-overeenkomsten herontwikkeling Haven-Zuid
(het stuk dat zojuist gesloopt is). Op aandringen van de VVD-fractie zijn toen de concept-overeenkomsten
Haven-Zuid aangepast. Contractpartners konden zonder problemen van de contracten af op het moment dat de
gemeente onder provinciaal toezicht zou worden gesteld. Dat laatste gebeurde. Maathuis: “Als het niet gewijzigd
was, waren de mogelijke consequenties niet te overzien.” En nu schuilt het college zich achter een meerderheid
van de raad die graag herontwikkeling van het oude stadhuis wil. “Uiterst curieus; het doet denken aan een
bestuurscultuur die we niet meer willen,” aldus Maathuis.

Openheid
De VVD-fractie pleit er voor de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis aan de raad voor te leggen
en te toetsen of er op grond van het eerder genomen raadsbesluit wensen en/of bedenkingen zijn. De
projectomvang en mogelijke consequenties voor de stad (lees: openbaar belang) rechtvaardigen dat. De
VVD-fractie verwacht van het college binnen één week hier een bevestigend antwoord op. Mocht dit niet leiden
tot openheid, dan overweegt de VVD-fractie een WOB-verzoek om de concept-overeenkomst alsnog boven tafel
te krijgen. “Het zou triest zijn als dat nodig is. Er is geen enkele aanleiding om als college op eigen houtje te
opereren; betrek de raad,” aldus Maathuis.

Onzalig plan
De VVD-fractie is nog steeds van mening dat herontwikkeling van het oude stadhuis een onzalig plan is.
Niet realistisch, gezien het grote aanbod in die prijsklasse (€ 800-1200 huur / € 175.000-299.000 koop).
Inmiddels wordt op het Indië-terrein een hagelnieuw appartementencomplex in de markt gezet. “Almelose
makelaars en investeerders wijzen er ons voortdurend op dat dit plan niet realistisch is. Via de koopovereen-
komst moet voorkomen worden dat dit een nieuwe molensteen om onze nek wordt.”, aldus Maathuis. Concreet
betekent dit een realisatietermijn stellen om tot herontwikkeling te komen en een bankgarantie afdwingen om
gecompenseerd te worden als het feest toch niet door blijkt te gaan.

Weer vertraging
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie (11 april 2017) stelt het college te
streven vóór 1 juni 2017 een overeenkomst te hebben gesloten met Leverink & Assen. Inmiddels is 1 juni 2017
voorbij en wethouder Ten Seldam (CDA) merkte in TC Tubantia van 27 mei 2017 op dat de gemeente er naar
streeft er voor het zomerreces uit te zijn. Maathuis: “We zijn benieuwd, het valt op dat het een continue
schuivend perspectief is. Het oude stadhuis staat al sinds begin 2015 leeg. In de tussentijd tikt de meter van
de instandhoudingskosten door, € 18.000 per maand.”


Motie:  Behoud historische voorgevels parallelweg
Initiatiefnemers CU, GL, D66

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 6 juni 2017,

Constaterende dat:
De leegstaande historische panden aan de parallelweg nr. 26 – 40a mogelijk gesloopt gaan worden
voor nieuwbouw
Dat de gemeente een netwerkstad subsidie heeft ontvangen van 1,9 mln. euro om de panden aan te
kunnen kopen om zo deze plek te kunnen opwaarderen w.b. ruimtelijke kwaliteit
Dat na sloop wederom een identiteitsbepalend historisch stadsbeeld gaat verdwijnen
Dat nog niet bekend is wat de ruimtelijke kwaliteit gaat worden van wat daar nieuw gebouwd gaat
worden
Dat het zgn. klushuizenconcept onvoldoende als alternatief voor volledige sloop w.b. kosten en
resultaat voor de stad in beeld is gebracht voor de raad
Dat er succesvolle projectvoorbeelden van klushuizen zijn zoals: Wallisblok Rotterdam, Kleiburgflat
Amsterdam en vele meer (http://klushuizen.nl)

Overwegende dat:
De drie initiatiefnemers voor deze motie recentelijk een erfgoedmanifest hebben ingediend waarin
ze pleiten voor zoveel mogelijk inzet van de gemeente Almelo om direct of indirect het historische
erfgoed van Almelo te behouden
Het klushuizenconcept na consultatie op 29 mei j.l. door een ervaren architectenbureau aan initiatief-
nemers van deze motie en verantwoordelijk ambtenaar een haalbaar en betaalbaar conceptplan heeft
voorgesteld
Het klushuizenconcept aan (nieuwe) Almeloërs de mogelijkheid biedt om hun droomhuis te realiseren
op een centrumlocatie
Renovatie sloopkosten en evt. saneringskosten uitspaart en t.o.v. nieuwbouw geen bestemmingsplan-
wijziging nodig heeft
Almelo in positieve zin kan scoren door deze karakteristieke gevels te behouden en zo een innovatief
concept laat zien voor behoud van historisch erfgoed

Draagt het college op:
De te kiezen toekomstscenario’s voor de panden zowel financieel als m.b.t. meerwaarde voor de
stad naast elkaar voor de gemeenteraad helder in beeld te brengen
Het geconsulteerde architectenbureau de kans en de tijd te bieden om het project klushuizen verder
uit te werken, waarbij dan ook de werving van de benodigde geïnteresseerde klussers is inbegrepen
Tot die tijd de sloop niet uit te voeren

En gaat over tot de orde van de dag.


Almelo, 10 mei 2017

Duurzaamheidsvisie volgens D66

Voorafgaand aan de vergadering over nieuwe kaders voor het duurzaamheidsbeleid in het
politiek beraad van 9 mei heeft de fractie van D66 een reactie op het procesvoorstel en de
evaluatie van het duurzaamheidsbeleid op papier gezet en gedeeld met de overige fracties
en college.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in het politiek beraad kreeg de
fractie alom grote waardering voor dit initiatief, de gedegen opzet en de
goed bruikbare voorstellen.

In het voorstel wordt onder andere gepleit voor:

*  Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie met duidelijke
prestatie-indicatoren

*  Periodieke evaluatie en bijstelling

*  Aansluiting bij de omgevingsvisie en ambities/ beleid nieuwe kabinet

*  Aandacht voor het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn

*  Plannen ontwikkelen waarvoor subsidie verkregen kan worden.

*  Het betrekken van maatschappelijke partners en burgers bij het beleid en
het vergroten van betrokkenheid van raad, college en ambtelijke organisatie
bij dit onderwerp.

De D66 fractie vond het noodzakelijk dit procesvoorstel bij het college in
te dienen en te delen met de raad, omdat Almelo met haar duurzaamheidsbeleid
tot nu toe nog onvoldoende scoort in vgl. met veel andere gemeenten in
Nederland.

In de bijlage zijn concrete duurzaamheidsvoorstellen te lezen, per door de
gemeente geëvalueerd duurzaamheidsthema. Deze D66 voorstellen zijn vooral
gericht op onderwerpen waar nog flinke stappen gezet moeten worden, willen
we als Almelo ooit onze duurzaamheidsdoelen ook werkelijk bereiken.

Zie ook PDF

MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel motie: Onderwerp: kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 09-05-2017,

Inleiding:
De raden van diverse Twentse gemeenten hebben moties aangenomen waarin
aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de kosten uitvoering huishoudelijke
ondersteuning;
De strekking van deze moties wordt onderschreven en ter ondersteuning hieronder
herhaald.

Constateert dat:
- De gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Dit gepaard ging met een korting van 40% op het budget;
- In het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten m.b.t. de concrete invulling hiervan
zeer ruime beleidsvrijheid zou worden gegeven;
- De Twentse gemeenten dit hebben ingevuld door in te zetten op resultaatgericht werken
onder de term "een schoon en leefbaar huis".

Overweegt dat:
- De Centrale Raad van Beroep in de zomer van 2016 een uitspraak heeft gedaan die
het noodzakelijk maakte het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen;
- De gemeenten daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid;
- Dit voor de gemeenten bovendien zeer grote financiële consequenties heeft, terwijl er
substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar gesteld wordt.

 Spreekt uit dat:
- Het ondanks de toezegging van het Rijk dat er sprake zou zijn van beleidsvrijheid, dit niet
mogelijk wordt gemaakt en derhalve de gemeenten financieel dienen te worden gecompenseerd
voor de overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke aanpassing.

Draagt het college op om:
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties in de Tweede
Kamer, de VNG en de informateur kabinetsformatie Tweede Kamerverkiezingen 2017;
- De motie te sturen aan de Twentse gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door ondersteunende fracties:Meedenken met de politiek nog nooit zo makkelijk
Goed idee voor Almelo? Kom naar de motiemarkt

Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdag10 juni naar het stadhuis en
presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in
het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om
mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt?
Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 13 91.

Lees verder


Almelo, 18 april 2017.

Aanvullende schriftelijke vragen n.a.v. de reactie van gemeente Almelo over verantwoordelijkheid
wettelijke taken Dierenwelzijn op 11 april 2017.

Vraag 1.
- wat heeft de gemeente gedaan met de signalen zoals verwoord in de brief 27 februari 2017
van de PVA?

Vraag 2.
- zijn de opmerkingen en signalen besproken met de Dierenbescherming? Zo ja, wat was hun
reactie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
- is de gemeente bereid actie te nemen op de opzeggingsbrief van een vrijwilligster waarin
een aantal misstanden aan de orde worden gesteld?

Vraag 4.
- is er een meldpunt waar de burgers hun klachten over ’t Noordbroek of Dierenambulance
Dierenbescherming kwijt kunnen? Zo nee, waar kan men terecht?

Bijgaand opzeggingsbrief van mevrouw S. Kolthof.
Graag zouden wij, de PVA deze (aanvullende) vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter) Almelo, 13 april 2017

Alle Twentse GroenLinks fracties zijn voor behoud aandelen Twence

De vier GroenLinks fracties in Twente hebben allen het standpunt ingenomen om de aandelen
van Twence te behouden.
Het gaat om de fracties in de gemeenteraad van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo.
De aandelen van Twence die bij de Twentse gemeenten in bezit zijn zorgen voor veel discussie
zowel in de media als bij de politiek. De discussie spits zich toe op het behouden van de aandelen
Twence of het verkopen hiervan. Daarnaast speelt het toetreden tot Twence van de Stad Munster.
Voor de GroenLinks fractie zijn de volgende punten van belang.
1. Afval is niet altijd gebaat bij marktwerking, denk aan bodem- en luchtvervuiling ed.;
2. Verkoop levert één keer veel geld op maar daarna dus ook geen jaarlijks dividend meer;
3. Twence geeft een flinke “boost” aan het opwekken van duurzame energie.
Wij denken dat Twence zeker positief kan bijdragen aan de energie- transitie in Twente.
Ook Natuur en Milieu Overijssel deelt deze mening.
GroenLinks ziet nog voldoende kansen voor een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam
innovatief bedrijf dat extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen
van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa.  Ook het opwekken van energie met zonne-
panelen kan nog verder worden uitgebreid.
De GroenLinks  fracties vinden dat voor het behalen van regionale duurzaamheidsdoelen de
bijdrage van Twence onmisbaar is, zowel voor duurzame energie als de circulaire economie.
 

Noot:
GroenLinks Enschede, Jelle Kort,  J.Kort@enschede.nl tel.  06 46 380 350
GroenLinks Hengelo,  Jan Evers,  j.l.evers@planet.nl  tel.  06 53 350 321
GroenLinks Oldenzaal, Sandor Löwik,  s.lowik@oldenzaal.nl  tel.  06-15 35 02 11
GroenLinks Almelo,    Hans Buitenweg, buitenweghans@zonnet.nl  tel.  06  51 866 408

GroenLinks landelijk zie: www.groenlinks.nl 


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Almelo pas

Verzonden d.d. 12 april 2017

Geacht college,

De Minimapartij heeft in de Tubantia van 8 april 2017 kennis genomen van de Almelo Pas.
Met enige verbazing hebben wij het bijbehorend collegebesluit gelezen. Een enorm budget
is gemoeid met deze pas, namelijk € 880.000. Verheugd zijn we om te lezen dat Almelo
Doet Mee en haar voucher vervangen worden door de pas. Een eind aan de stigmatisering
van de minima.
Naar aanleiding van de berichtgeving en het collegebesluit heeft de Minimapartij enkele vragen
over de financiering en de haalbaarheid van de Almelo Pas.
1. Wij lezen dat de kosten gedekt worden uit het budget van sociaal, de innovatiegelden. Waarom
wordt hier voor gekozen en niet voor een budget van Economie of 50/50? Wat is de link naar
sociaal die volledige financiering vanuit het sociale domein rechtvaardigt? Wij zien in de plannen
vooral een poging tot economische impuls.
2. Wat vinden de organisaties als bijvoorbeeld SAP, ondernemersverenigingen waaronder CAA,
Kop van Zuid, Sluitersveld en Schelfhorst van deze Almelo pas? Draagvlak vanuit die kant is naar
onze mening essentieel.
3. Draagvlak uit de samenleving is nog niet verzekerd, zo lezen wij. Vanwaar toch de keus om nu
door te zetten? Waarom is hier niet eerst een onafhankelijk onderzoek naar gedaan?
4. Te lezen is dat de Almelose gemeenschap een bedrag van € 235.000 moet bijdragen,
betreffen dit de ondernemers? Zo nee, wie dan wel? Omgerekend is dit dan een bedrag van
€ 5.875 per ondernemer. Is hier draagvlak voor? En zet u, gelet op het hoge bedrag, hiermee de
lokale Almelose ondernemer niet buiten spel?
5. Er wordt gesproken over 40 ondernemers die zich moeten aansluiten. Hoeveel ondernemers
hebben zich inmiddels gecommitteerd?
Gezien het gegeven dat de ontwikkelingen en acties rondom de Almelo pas doorgaan, waaronder
de financiering en het oprichten van de Almelo Pas BV, willen wij het college verzoeken met enige
spoed deze vragen te beantwoorden. Mochten wij de antwoorden niet voor de eerst volgende
raadsvergadering hebben, zullen wij deze vragen ook mondeling stellen.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis, Minimapartij Aan Raadsfractie PVA
Postbus 5100
7600 GC ALMELO
Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Datum
27 februari 2017 UIT - 1775318 11 april 2017
Bijlage(n) Doorkiesnummer Behandeld door Zaaknummer

Beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn
UIT - 1775318
Gemeente Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 27 februari heeft u ons een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden
wij uw vragen.

Vraag 1.
Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de
Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is niet aan de gemeente om bepaalde gegevens te screenen van toekomstige en/of huidige vrijwilligers
en personeel werkzaam bij de Dierenambulance.

Vraag 2.
De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming
en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Antwoord
Er zijn ons geen signalen bekend dat er sprake is van onvoldoende capaciteit en kwaliteit bij deze
organisatie. Het Noordbroek is gecertificeerd en valt onder de landelijke dierenbescherming.

Vraag 3.
Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de
Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Overigens is het personeelsbeleid een eigen verantwoordelijkheid van het
Noordbroek. De Dierenbescherming is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden
ze niet bestaan. Het is bekend dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers en dat er regelmatig mutaties zijn.

Vraag 4.
Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijn-
en/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen
meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Antwoord
De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op het
arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee op gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet
geldt overal waar in loondienst of in opdracht wordt gewerkt. Ook voor bijzondere (beroeps)groepen,
zoals vrijwilligers, gelden arbo-regels.

Vraag 5.
Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren,
soort dieren, reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een
dier opgevangen wordt)?

Antwoord
Sinds 1 juli 2014 valt Het Noordbroek onder het Besluit houders van dieren. Hierin staan de wettelijke
bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of
fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding,
administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging. Uit de door het asiel bijgehouden
administratie moet blijken van wie de dieren afkomstig zijn met uitzondering van honden die al op
grond van de identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) zijn geregistreerd en met uitzondering van
zwerfdieren waarvan de herkomst onduidelijk is. Naast de gegevens van wie de dieren afkomstig
zijn, moeten ook het bewijs van inenting van honden en katten worden bewaard. Deze gegevens
moeten twee jaar worden bewaard vanaf het moment dat het dier niet meer in het asiel zit. Zo kan
door de handhavingsinstanties worden gecontroleerd op naleving van de verplichte inentingen
voor honden en katten en kunnen op basis van de gegevens van herkomst relevante handelsstromen
worden nagegaan. De gegevens hoeven niet te worden doorgestuurd naar de overheid.
Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van
de wettelijke taken van de gemeente.

Vraag 6.
Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar
zodat de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun
werk te doen?

Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag dient u contact op te nemen met de Dierenbescherming.

Vraag 7.
Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen
wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige
"personeel"?

Antwoord
Dat hebben de betreffende organisaties de gemeente niet meegedeeld.

Vraag 8.
Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Antwoord
Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance (op bepaalde tijden) slecht bereikbaar is.

Vraag 9.
Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de
Dierenambulance (ook 's nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de
Dierenbescherming zich niet aan het protocol van een 2-mans bezetting van de
Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de dienstdoende vrijwilliger
in gevaar?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Zie tevens het antwoord op vraag 4.
Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,


Almelo, 7 april 2017

Geacht college,

In uw raadsbrief d.d. 16 maart 2017 stelt u dat behoud van de historische gevellijn aan de
Parallelweg onhaalbaar is. Bureau Kleissen heeft u twee opties gegeven:
1. Als u nog iets betaald wilt krijgen voor de grond, moet u de gebouwen (laten) slopen.
2. Als u de gevels wilt behouden, moet u de grond en gebouwen nagenoeg gratis aan een
projectontwikkelaar weggeven.
Wij begrijpen dat u niet wilt kiezen voor optie 2. De gemeentelijke financiën laten dat niet toe.
Toch is optie 1 ook niet wenselijk. Naar ons weten ligt er geen concreet plan voor dit gebied. Het is
nog maar de vraag of u na sloop de grond wèl verkoopt voor een goede prijs. En wat de kwaliteit is
van hetgeen een projectontwikkelaar wellicht ooit op die plek bouwt. Ons motto is: niet slopen
zolang er geen plan is! U stelt dat sloop verdere verloedering voorkomt. Dat uitgangspunt heeft de
afgelopen 15 jaar diverse braakliggende veldjes veroorzaakt. Zijn die zo bevorderlijk voor de
ruimtelijke kwaliteit van Almelo? U maakt zich terecht zorgen over vandalisme, maar sloop (totale
vernietiging) lijkt ons daarvoor niet de juiste oplossing. Almelo verliest dan opnieuw een
karakteristieke gevellijn, die inmiddels ook zeldzaam geworden is. Niet zo lang geleden stonden
soortgelijke gevels nog langs de Ootmarsumsestraat (naast Deksels), maar die zijn ook gesloopt
voor een braakliggend veld.
Wij stellen een derde optie voor: de leegstaande panden aan de Parallelweg te verkopen als
klushuizen. Kent u dit concept?(*) Voorwaarde van een klushuis is dat kopers het opknappen (zelf
of laten doen) en er voor een bepaalde periode zelf blijven wonen (dit om speculatie en
huisjesmelkerij te voorkomen). Van de panden die nog in redelijke staat zijn, kunnen er steeds
twee samengevoegd worden. Zo ontstaan er 6 huizen, die u te koop aanbiedt aan particulieren
(yuppen, hipsters, wie dan ook) voor max. €50.000 per stuk.(**) Kopers krijgen zo voor weinig geld
veel ruimte om te wonen, werken, en creatief te zijn. Dit op een toplocatie bij het station.
Het is een investering in Almelo als creatieve stad. Zonder dat het de gemeente geld kost. En een
mogelijkheid om de historische gevels van de Parallelweg in ere te herstellen. Wat vindt u van dit
idee? Bent u bereid het een kans te geven?
Namens de fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks,

Met vriendelijke groet,

Michiel van Heek.
 

(*) De geschiedenis van het klushuis
Het beleidsidee "klushuis" is vanaf 2005 in diverse steden toegepast. Als ultieme poging om
verwaarloosde panden in kansarme buurten nieuw leven in te blazen. En met succes.
Achterstandsbuurten werden door een nieuwe populatie van jonge creatievelingen omgetoverd tot
hippe plekken. In de grote steden is het concept aan zijn eigen succes ten onder gegaan.
Ondanks de hoge prijzen ontstaat nu vaak een run op nieuwe klushuisprojecten. In Almelo hoeven
we daar voorlopig nog niet bang voor te zijn. Almelo is een ideale stad om dit idee toe te passen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klushuis

(**) Hoe komen we aan de prijs
van max. €50.000? Uit de raadsbrief begrijpen wij dat de Parallelweg €300.000 moet opbrengen.
Dit zijn immers de meerkosten voor een projectontwikkelaar bij behoud van de gevels, en om die
te compenseren zouden grond en huizen om niet (€0) verkocht moeten worden


Almelo 4 april 2017

Aan het college van B&W Almelo
Verzonden per mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl
 

Onderwerp: cumulatie van vragen
 

Geacht college,

Wij hebben kennis kunnen nemen van de brief die mw. Bolhuis aan u heeft geschreven, waarin
zij de verwevenheid, onafhankelijkheid en onduidelijkheid t.a.v. de financiële verantwoording en
verslaglegging van vier (welzijn)organisaties aan de orde stelt. Het betreft Scoop, De Nieuwe
Organisatie, maatschappelijk werk NT en de stichting Sociale Wijkteams.
Het bedrag dat er mee gemoeid is, is aanzienlijk.

Ook hebben wij de ontvangstbevestiging van de brief van mw. Bolhuis gelezen en tot onze verbazing
moeten constateren dat er 19 dagen extra nodig zijn om de vragen “adequaat” te beantwoorden.
We laten dat op ons indringen: 49 dagen om een antwoord te formuleren, wat is hier aan de hand?
Als alles reglementair geschiedt, is er niets aan de hand. In dat geval zijn er geen 49 dagen nodig
om een antwoord te kunnen geven. Kennelijk is er tijd nodig om het allemaal uit te zoeken, hetgeen
wil zeggen dat een adequaat inzicht ontbreekt.

Wij vrezen dus dat het deze kwestie niet op zich staat. Zoals bleek in het politiek beraad van
29 maart waar werd gesproken over het sociale beleid van de gemeente. Onder andere over Almelo
doet mee!

Er werden cijfers gepresenteerd en daarnaar gevraagd kon er geen verklaring worden gegeven over
het grote aantal onherleidbare vouchers.
In 2015 waren dat er 336 met een waarde van € 140.505,00. In 2016 waren dat er 64 met een waarde
van € 21.940,00 met een gemiddelde [voucher]waarde van respectievelijk € 418,17 [2015] en
€ 342,81 [2016]. Ondanks het feit dat het maximumbedrag van een voucher is bepaald op € 150,00.
Een zeer ruime overschrijding, zo kon door een ieder die aanwezig was worden geconstateerd.

Wij beperken ons in deze brief tot het constateren van de feiten en trekken daaruit een voorlopige
conclusie dat het in de uitvoering van het beleid niet goed gaat of dat de aangeleverde cijfers niet
deugen.
Wij zien ook overeenkomsten in deze casussen. Zo zijn de antwoorden ambtelijk noch bestuurlijk
niet paraat c.q. beschikbaar en de gemeente is partij in beide casussen.

Het is om die reden dat wij het wenselijk achten dat de vragen met betrekking tot de gang van zaken
worden onderzocht door een onafhankelijke externe accountant.

Wij zien uw bevindingen graag voor de behandeling van de perspectiefnota tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn.Almelo, woensdag 29 maart 2017

Onderwerp: vragen PvdA Almelo over overleg schuldhulpverlening

Geacht college,

Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal
organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht
van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben
geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit
overleg is vastgelopen. Wij hebben in dit verband de volgende vragen:

1. Wanneer is het traject schulddienstverlening begonnen?
2. Welke partijen zijn uitgenodigd voor dit traject en wat was de rolverdeling?
3. Welke opdracht hebben de partijen meegekregen?
4. Wat was de rol van de gemeente hierin?
5. Wat is de huidige stand van zaken van het traject?
6. Kunt u de rapportage die is gemaakt in dit traject naar de raad sturen?
7. Klopt het dat het overleg is vastgelopen? Zo ja: hoe komt dat?
8. Welke stappen worden de komende periode gezet in dit traject?

We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom
van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt.
We kijken dan ook met belangstelling uit naar de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA

Marjolein Wessels
Fractievoorzitter PvdA AlmeloAlmelo, 29-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid

Geacht college,
Op 01-07-2014 heeft de gemeenteraad van Almelo de kaders vastgesteld m.b.t. de Wet Markt
en Overheid. De wet kent enkele uitzonderingen waarop deze gedragsregels niet van toepassing
zijn, waaronder activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang. De
gemeenteraad heeft destijds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in het besluit bepaalde
economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang. Er is bijvoorbeeld
besloten dat verhuur en exploitatie van maatschappelijk vastgoed (waaronder dus ook de
wijkaccommodaties) een activiteit is die plaatsvind in het algemeen belang. Kort door de bocht,
de wet markt en overheid is niet van toepassing op de wijkaccommodaties.
Op 20-01-2017 heeft de gemeente Almelo een brief ontvangen van MFA Centrum ’t Dok, waarin
onder meer wordt gevraagd waarop exact de huurprijs is bepaald.
Op 21-02-2017, uw kenmerk UIT-1774439, schrijft u in uw beantwoording richting MFA Centrum
’t Dok: ‘Sinds de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid geld voor alle overheden de
gedragsregel dat niet onder de kostprijs verhuurd mag worden’.
Dit antwoordt is in strijd met de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat u in uw beantwoording volledig bent voorbijgegaan aan de kaders zoals
deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
2. Hoe denkt u in de toekomst te voorkomen dat kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld
worden ‘vergeten’ ?
3. Wat gaat u nu doen betreffende uw beantwoording?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 28 maart 2017Almelo, 26 maart 2017

Veel tumult over verlichte brug

VVD stelt dat het aanlichten van de ophaalbrug in het kader van religieuze feestdagen geen rol voor
de overheid is.
Er is tumult ontstaan over een groene, rode of blauwe brug. Tumult over het al dan niet verlichten van
de nieuwe trotse brug die is verrezen voor het stadhuis als startpunt van de aanleg van de waterboulevard
en de stadshaven in het Almelose centrum. De brug is namelijk voorzien van 2000 ledlampjes die het
kunstwerk, in de vorm van een ophaalbrug, in iedere gewenste kleur kunnen doen laten schitteren.
Een ware aanwinst voor de stad Almelo.

Wethouder van Wijk heeft zich recent uitgelaten richting de pers dat de brug tijdens het aanstaande
Suikerfeest een speciale kleur zal tonen. Hiermee wordt ingespeeld op het idee om de brug tijdens
speciale evenementen, herdenkings- en/of feestdagen in onze stad middels een passende kleur in te
zetten om het evenement of feestdag te vieren, dan wel te benadrukken.

Is het nu een verspreking van de wethouder?
Is het een onhandigheid van de wethouder?
Is de wethouder vergeten welke spanningen er momenteel zijn tussen de Nederlandse identiteit en de Islam?
Voor ons is het moeilijk inschatten wat er precies is gebeurd. De VVD vindt ten principale dat het niet aan
het stadsbestuur is om te bepalen welke religieuze feestdag belangrijk genoeg is om te accentueren met
de verlichting van de brug. Dat werkt onvrede en onverdraagzaamheid in de hand.
Dat de gebruikelijke, traditionele Nederlandse en Almelose feestdagen hier wel voor in aanmerking komen
is vanzelfsprekend. We zijn tenslotte in Nederland, in Almelo om precies te zijn.
Onhandigheid? Naïviteit? Dat zou kunnen. Maar laten we ons vooral realiseren dat partijen die bewust
verdeling en haat willen zaaien hier dankbaar gebruik van maken. Dit laatste moeten we met z’n allen niet
willen.

J. Pauwels
Fractievoorzitter VVD ALMELO


Mondelinge vragen PVA aan het college van B&W van Almelo tijdens de raadsvergadering op
4 april 2017

Betreft: verlichting Egbert Gorterbrug tijdens Islamitische feestdagen.

Voorzitter:
“Zaterdag werd bekend dat de feestverlichting op de Egbert Gorterbrug vaker aangaat. De gemeente
besloot daarbij om de feestelijke led verlichting van de nieuwe brug in de Egbert Gorterstraat ook aan
te doen tijdens islamitische feestdagen.Het antwoord is natuurlijk: islamisering.

De vragen:
Is het College van plan om op islamitische feestdagen de Egbert Gorterbrug feestelijk te verlichten?
De Islam heeft geen plaats op de kalender van Nederlandse feestdagen, waarom zou Almelo hier
een uitzondering op de norm moeten zijn?
Wat is de reden geweest om voor de islamitische feestdagen te kiezen en niet voor de meer
overeenkomende en minder confronterende Joodse en Armeense feestdagen?
De Turkse stad Denizli heeft onlangs de vriendschappelijk banden met partnerstad Almelo
doorgesneden. Is Almelo bezig met een charmeoffensief?
Het college denkt niet dat het verlichten van de brug gevoelig ligt bij de burgers van Almelo,
waaruit trekt het college deze misplaatste conclusie?
Is het college bereid  om voor het verlichten van de brug, een bindende referendum te houden zodat
de burgers van Almelo hier zeggenschap over hebben?, zo nee waarom niet?
Waarom trekt het college zich niets aan van het signaal dat de kiezers  gezien de uitslag van de
onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen in Almelo hebben afgegeven?

Partij Vrij Almelo (PVA)


Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de vondst van een nieuwe financier
voor de herontwikkeling van het oude stadhuis. Tot nu toe heeft deze ‘soap’, zonder dat er ook
maar iets is gebeurd, de Almelose samenleving € 300.000,- aan instandhouding gekost. En deze
kosten zullen toenemen, want het einde is nog niet in zicht. De VVD-fractie blijft voor wat betreft
de herontwikkeling van het oude stadhuis, net zoals ook de makelaars (zie TC Tubantia van
24 maart 2017), kritisch onder het motto:  ‘eerst zien, dan geloven’.
We zijn daarom erg benieuwd naar de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de
Leverink & Assen Groep en de gemeente Almelo. Er is immers nog géén overeenkomst gesloten.

1. Bent u bereid de conceptovereenkomst (al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen alvorens
deze gesloten wordt?

2. Op welke termijn verwacht u dat u er met Leverink & Assen uit bent en deze conceptovereenkomst
er ligt?

3 Bent u voornemens een realisatietermijn (door Leverink & Assen) én daaraan gekoppelde
ontbindingsvoorwaarde in de overeenkomst op te nemen (om zo te voorkomen dat herontwikkeling
net zolang op zich laat wachten als bijv. Fortezza, wat er overigens ook nooit kwam vanwege het
voorverhuur-vereiste)?

4. Heeft u al de hoogte van de bankgarantie bepaald? Zo ja, hoe hoog bedraagt deze? Zo nee,
wanneer komt hier meer duidelijkheid over?

5. Bent u bereid de bankgarantie, die door Leverink & Assen afgegeven zal moeten worden,
(al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘uitgangspunt is dat alle
nog komende gemeentelijke kosten worden vergoed en er daarmee sprake is van een kostenneutrale
ontwikkeling’.

6. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

7. Aangezien de verkoopprijs hetzelfde blijft (€ 125.000,-), op welke wijze denkt u deze kostenneutrale
ontwikkeling te bereiken?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘indien er alsnog onder de
sociale huurgrens wordt verhuurd is dit in strijd met de woonvisie en de gemaakte afspraken met
de woningbouwcorporatie die investeert in sociale woningbouw in de binnenstad en elders.
Garanties om dit te voorkomen zullen moeten worden meegenomen in de mogelijkheden die de
publiekrechtelijke (bestemmingsplan) en privaatrechtelijke (overeenkomst) weg bieden’.

8. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

In het ingediende plan van Hergebruik Gebouwen, waar het raadsbesluit d.d. 14 juni 2016 op
gebaseerd is, staat dat er sprake is van 34 huur- (€ 800 - € 1200) en 50 koopappartementen
(€ 175.000 - € 299.000). Tot onze verbazing lezen wij in de krant dat dhr. Assen ‘nog moet bekijken’
of de 85 appartementen in het oude stadhuis huur of koop worden.

9. Houdt u het college, in de onderhandelingen, vast aan de verhouding: 34 huur- (€ 800 - € 1200)
en 50 koopappartementen (€ 175.000 - € 299.000)? En zien wij dit terug in de conceptovereenkomst?

De VVD-fractie wil  (mocht de situatie zich voortdoen) niet geconfronteerd worden met onnodige
vertraging om tot sloop over te kunnen gaan, omdat alle pijlen nu op herontwikkeling zijn gericht.

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sloopprocedure als herontwikkeling van het
oude stadhuis toch niet van de grond komt?

11. Is het college nog steeds van mening dat het oude stadhuis géén monumentenstatus verdient?

12. Wordt er ambtelijk gewerkt aan de onderbouwing waarom het oude stadhuis géén
monumentenstatus verdient? Zo ja, wat zijn de vorderingen? Zo nee, gaat u hier alsnog mee bezig?

Graag zien wij uw beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft  de stichting Suver Nuver

Geacht College,

Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de toespraak die mevrouw H.Stegehuis
op 7 februari heeft gehouden in de raadszaal om te vragen of onze gemeente gereguleerd teelt van
cannabis alleen toe wil staan voor medicinaal gebruik.
De Tweede Kamer keurde onlangs de wet gedogen wietteelt goed maar in de eerste Kamer is
daar (nog) geen meerderheid voor. De PVA vindt het een schijnoplossing want het aannemen van
de wietwet is een slecht signaal naar jongeren en hele samenleving. Het is een schijnoplossing voor
het drugsprobleem in Nederland. De maatschappij zit vol verslaafden waar hun lange traject van
verslaving en carrière in de misdaad begonnen is met het gebruik van wiet en de teelt hiervan.
Daarentegen vinden wij dat ernstig zieke patiënten waaronder mevrouw H. Stegehuis in aanmerking
moeten komen voor medicinale cannabis (mediwiet). Uit onderzoek blijkt dat wiet uit coffeeshop
daar lang niet altijd aan voldoet. In de apotheek zijn verschillende soorten mediwiet te krijgen maar
die zijn te duur en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
In de verscheidene lokale media  lazen we over de opening van diverse vestigingen van de social
club die via de Stichting Suver Nuver gratis wietolie verstrekt voor medicinaal gebruik.
De social club is een stichting zonder winstoogmerk. Naar eigen zeggen verstrekken ze geen wiet,
maar extracten (olie, concentraat, zalfjes, e.d.) voor onder meer mensen met MS, de ziekte van Crohn,
epilepsie en kanker die baat zouden hebben bij de effecten van wietolie. Na de eerste gratis levering
hoopt de stichting op een vrijwillige kostendekkende donatie.
Medicinale wiet, om te roken, is in Nederland op recept verkrijgbaar. Het wordt gemaakt in Veendam
door Bedrocan. Volgens de patiënten gelden er strikte voorwaarden en als ze het al krijgen, wordt
het niet vergoed. Gezien de explosieve groei van het aantal social club leden/patiënten die in hun
pijnverlichting wordt voorzien door de producten, kunnen er vragen gesteld worden bij de effectiviteit
van het huidige beleid.
De medicinale wietolie maakte tot op heden geen deel uit van het integraal drugsbeleid. De social
clubs begeven zich op een grijs grensgebied, voldoen overduidelijk aan een vraag vanuit de markt,
opereren open en bloot in onze maatschappij, maar er is onduidelijkheid over de legaliteit/status
onder het gedoogbeleid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van de stichting Suver Nuver en de publiciteit daar omheen?
2. Wat is de visie van het college op de eventuele opening van een Almelose vestiging van de
Social club?
3. Wat zou daarbij  de inbreng van het college kunnen zijn?
4. Wat vindt het college in het algemeen, los van dit initiatief, van het verstrekken van medicinale
cannabisolie aan hulpbehoevende patiënten voor pijnverlichting open en bloot zonder winstoogmerk?
5. Zal het college deze nieuwe vorm van cannabis verstrekking aan klanten/patiënten, in dit geval
voor medicinaal gebruik, meenemen in zijn integraal drugsbeleid visie, zo ja waarom, zo nee
waarom niet.
6. Bent u van mening dat deze vorm van medicinale cannabisverstrekking openlijk besproken zou
moeten worden in de gemeenteraad, dat het negeren/ doodzwijgen van dit initiatief de taboo sfeer
in stand houdt. Zo nee, waarom niet?
7. De burgemeester van Leeuwarden zal zich in navolging van meerdere gemeenten sterk gaan
maken voor de social club in de komende VNG vergaderingen.  Zou u dat ook willen doen?
Zo niet, waarom niet?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,
Met vriendelijke groet,
Namens PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)MOTIE

Initiatiefnemer(s):     LAS, PvdA

Titel motie:    Voortvarend doorgaan met de Binnenstadsontwikkeling

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 21 maart 2017,
Constateert,

-           dat de raad de kaders voor de ontwikkeling van de binnenstad
heeft vastgesteld bij besluit van 17 februari 2015 en herzien bij besluiten
van 5 januari 2016 en 12 juli 2016.

Overweegt,

-         dat een voortvarende ontwikkeling van de binnenstad voorop staat.

-         dat uit de motie van 20 december 2016 en de behandeling in het
politiek beraad van 7 maart 2017 de grote betrokkenheid van de raad spreekt.

-         dat de resultaten van het gevraagde onderzoek zoals gepresenteerd
7 maart 2017, door een deel van de raad onvoldoende uitgewerkt werd
gevonden, er werd een nadere uitwerking gevraagd.

-         dat alhoewel de raad voortvarend aan de slag is met de
ontwikkeling van de binnenstad, hierbij de kansen en risico’s niet uit het
oog moeten worden verloren.

-         dat een nader onderzoek vertraging geeft  in de uitvoering
aanmerkelijke risico’s met zich mee kan brengen, te denken aan bijdrage
provincie en economische schade binnenstad.

-        dat Almelo niet over de financiële middelen beschikt om extra
uitgaven aan de binnenstad te doen.

-         dat Almelo, in de begroting, geen ruimte heeft voor extra
structurele lasten .

Draagt het college op,

-                      Voortvarend door te gaan met de
binnenstadsontwikkeling conform, maar ook beperkt tot, de hiervoor genomen
raadsbesluiten en daartoe al het nodige in het werk te stellen.

Gijs StorkBetreft: raad 21 maart agendapunten 8, 9 en 10

Verzonden d.d. 19 maart 2017
 

Geacht college, geachte mevrouw Van Wijk,

De Minimapartij is zeer teleurgesteld in de stukken rondom de huishoudelijke hulp en de verordening
zoals ze zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart 2017 (agendapunten 8, 9 en 10).
Wij hechten aan transparantie en willen u als college hier niet pas tijdens de raadsvergadering van
21 maart 2017 mee confronteren. Wij zouden graag zien dat de stukken van de agenda worden
gehaald en anders zijn wij genoodzaakt om tegen te stemmen. Hieronder onze motivatie.

Verordening (agendapunt 8)
De verordening is, naar mening van de Minimapartij, onvolledig en juridisch niet geheel correct.
Wij zijn bang dat we met het aannemen van de verordening de problemen groter gaan maken als dat
ze al zijn. De verordening en het raadsvoorstel amenderen lijkt ons niet zinvol gezien de veelheid aan
(technische) vragen die de Minimapartij heeft.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat een financiële verordening met de tarieven zoals die gehanteerd
worden in de WMO ontbreekt. Ook zijn deze niet toegevoegd in de verordening zoals deze nu bij de raad ligt
. De raad heeft budgetrecht en kan hiermee haar taak niet volledig uitoefenen. Conform recente
ontwikkelingen moeten de bedragen en tarieven vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)
Wij maken ons ernstig zorgen over uw voorgestelde verschuiving van de taken van een medewerker
OZL1/2/3 (begeleiding) naar de huishoudelijke hulp en van huishoudelijke hulp naar OZL1/2/3 (begeleiding).
U verschuift zorg van gekwalificeerde medewerkers naar niet gekwalificeerde medewerkers en andersom.
Zonder een goede borging. Immers aan huishoudelijke hulpen worden geen kwalificatie-eisen gesteld.
Wij hebben hier veel vragen over en zouden dit graag nader uitgelegd zien alvorens wij hier een JA tegen
kunnen zeggen. Ook willen wij borging van kwalificaties van huishoudelijke hulpen die ‘geupgraded’ moeten
worden. We hebben het over een kwatsbare doelgroep! Deze verschuiving heeft namelijk consequenties
voor zowel de medewerkers die nu helpende zijn als de vrijwilligers die wij hebben in onze gemeente. Om
nog maar te zwijgen van de kwalificatie die iemand moet bezitten wat hiermee volledig los gelaten worden
en een risico is voor de kwaliteit van zorg. Door de bezuinigingen die wij in het verleden hebben doorgevoerd
hebben veel huishoudelijke hulpen NIET de kwalificatie helpende. Het raadsvoorstel noemt de huishoudelijke
hulpen zonder deze kwalificatie onterecht helpende.

Beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)
Sinds augustus 2016 dringen wij als Minimapartij aan op een spoedige aanpassing van de regels rondom
de Huishoudelijke ondersteuning als gevolg van de uitspraak van de CrvB van 21 mei 2016. Hier zijn
diverse moties voor ingediend en vragen over gesteld.

Bij raadsbrief van 22 december 2016 heeft u aangegeven dat er eindelijk stappen zijn gemaakt rondom
de aanpassingen van de huishoudelijke hulp. Ook staat in deze raadsbrief dat u als college hier graag
met de raad het gesprek over aan wil gaan. In dit gesprek wilt u weten of en hoe de verordeningen en
beleidsregels aangepast moeten worden, de aanpassing naar modules. Dit gesprek heeft naar onze
beleving nooit plaatsgevonden en zijn wij geconfronteerd met een raadsvoorstel dat 21 maart 2017
wordt behandeld in de raad.

In genoemde brief geeft u ook aan dat de invoering en de nieuwe beleidsregels zo spoedig mogelijk
zal plaatsvinden. Het raadsvoorstel dat nu voor ons ligt koerst af op 1 januari 2018. De Minimapartij
verstaat onder zo spoedig mogelijk echt een eerdere datum.

Eindelijk staat de huishoudelijke hulp op de agenda (punt 10), echter zonder aanvullende stukken en
met drie raadsvoorstellen die alleen maar extra vragen en onduidelijkheden oproepen. Essentiele
informatie is niet met de raad gedeeld. Denk hierbij aan:
1. Rapportage: Wmo 2015 in uitvoering passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het
huishouden
2. Advies van Damste advocaten dat is ingewonnen
3. NDSN-rapport van Pels Rijcken dat is gebruikt
4. Rapport bureau HHM dat de basis is voor de nieuwe regels rondom de huishoudelijke ondersteuning

Tevens waren de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp niet toegevoegd, maar
wordt wel veelvuldig naar verwezen. Inmiddels zijn deze op verzoek van de Minimapartij geplaatst op Ibabs.

Verder is ons opgevallen dat, naast het ontbreken van essentiële informatie, de stukken zo zijn geschreven
dat een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgeven en dus koerst Almelo af op een extra tekort binnen
het sociale domein ter hoogte van dit bedrag. Zie hiervoor de dekking van de kosten voor de indicatiestelling.

In het dictum van het raadsvoorstel van de huishoudelijke ondersteuning wordt aangegeven dat wij een
besluit moeten nemen dat het beleidskader nader uitgewerkt mag worden met de modules. Maar met
het ontbreken van de eerder genoemde informatie geven wij een blanco cheque aan het college en voorzien
wij grote problemen. We weten niet waar we JA tegen zeggen en een beleidsregels is een stuk dat een
college bevoegdheid is. Hiermee geven wij de regie volledig uit handen. Ja een raad is kaderstellend,
maar dat kan ze alleen zijn als ze beschikt over volledige en juiste informatie.

Technische vragen
Voor de volledigheid in de bijlage technische vragen van de Minimapartij over verordening, huishoudelijke
hulp toelage en het beleidskader huishoudelijke ondersteuning. Wij zien deze graag beantwoord als u besluit
dat de stukken op de agenda blijven staan. Wij realiseren ons dat er mogelijk ook politiek getinte vragen
tussen staan. Dit is een bewuste keus omdat het ver voert om alle vragen tijdens de raad van 21 maart 2017
pas aan de orde te stellen als de raadsvoorstellen behandeld worden. Ons is te veel onduidelijk om op basis
van de nu bekende gegevens een goed besluit te kunnen nemen.

Conclusie
Haast is geboden, maar met het aannemen van deze drie stukken maken we de schade groter.
We nemen een besluit op stukken waarbij:
1. Voorbij gegaan wordt aan het budgetrecht van de gemeenteraad
2. Voorbij gegaan wordt aan gekwalificeerd en niet gekwalificeerd personeel en hiermee de kwaliteit van zorg
3. De raad is essentiële informatie onthouden
4. een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgegeven
5. een blanco cheque wordt afgegeven ten aanzien van de wijziging huishoudelijke ondersteuning

Het voorstel van de Minimapartij is dat u de genoemde stukken terugneemt en voor 1 mei 2017 komt met een
gedegen en goed onderbouwt stuk waar de raad op kan besluiten, inclusief de beleidsregels (zoals ook in
Enschede is gedaan). Tevens zien wij dan ook  graag dat de invoering uiterlijk per 1 mei 2017 zal plaatsvinden
en bij voorkeur eerder.

Alleen de bijlagen zijn aan de heer van Brink verzonden ter beantwoording van de vragen (zie raadskompas
van 17 maart 2017 verzonden om 16.29 uur waarin is aangegeven dat de technische vragen aan hem
verzonden kunnen worden). Deze begeleidende brief is niet aan hem doorgestuurd. Wij vinden het aan u
als college om te besluiten of deze brief ook wordt doorgezonden binnen het ambtelijk apparaat.
 

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis

Fractievoorzitter Minimapartij
 
 

Technische vragen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (agendapunt 8)

Raadsvoorstel
1. Op pagina 2 in de laatste alinea wordt gesteld dat er alleen gekeken hoeft te worden naar de eigen
bijdrage voor een gemiddeld en een modaal inkomen. Wat is het verschil tussen een gemiddeld inkomen
en een modaal inkomen en welke bedragen zijn hiervoor gehanteerd?
2. In de motie Stapelingseffecten staat dat gekeken moet worden naar de verlaging van de eigen bijdrage
voor ALLE doelroepen. Wat is de reden dat dit niet in het raadsvoorstel is opgenomen en kan dit voor de
raadsvergadering alsnog inzichtelijk gemaakt worden?
3. In de laatste alinea op pagina 2 worden verschillende percentages genoemd ten aanzien van de eigen
bijdrage en op pagina 3 staan grafieken, kunt u ons de gegevens doen toekomen waarin wij deze
percentages kunnen terugvinden. Staat dit in een rapport en kunt u ons deze doen toekomen?
4. De genoemde cijfers uit vraag 3 wijken af van de grafieken zoals gepresenteerd in het politiek beraad
van 26 november 2016. Wat is hier de reden van?
5. In het raadsvoorstel staat boven de tweede grafiek dat geen eigen bijdrage betaald moet worden en
onder de tweede grafiek dat deze is verlaagd. Wat is juist?
6. In de laatste alinea van pagina 3 staat aangegeven dat voor algemene voorzieningen geen eigen bijdrage
wordt geheven. De tendens is dat meer voorzieningen over gaan naar de algemene voorziening. Graag
zien wij een doorrekening van de daling van inkomsten aan eigen bijdrage als gevolg van deze beleidswijziging.
7. Kunt u de cumulatie van de eigen bijdrage nader uitleggen en hoe wordt hier mee omgegaan, ik denk dan
ook aan de HHT met haar eigen bijdrage.
8. Op pagina 4 staat dat het overgangsrecht is vervallen en dus niet meer is opgenomen, zijn alle klanten
overgeheveld?  En hoe zit dit met de oude CIZ-GGZ-C indicaties de mogelijk nog geldig zijn?
9. Op pagina 4 onder kopje 4 staat dat de verwachting aan lagere inkomsten ca. 0,4 miljoen euro bedraagt.
Kunt u ons aangeven hoe dit is berekend? Deze bedragen wijken namelijk af van de bedragen zoals genoemd
in het politiek beraad van 26 november 2016.
10. Op pagina 4 wordt aangegeven dat er de komende maanden meer duidelijkheid komt omtrent de eigen
bijdrage. Wanneer verwacht u deze?
11. Waarom is de financiële verordening (conform wet- en regelgeving moeten tarieven vastgesteld worden
door de raad, recente ontwikkelingen en budgetrecht van de raad) niet toegevoegd of zijn de bedragen niet
opgenomen in de verordening en slechts gedeeltelijk in de beleidsregel?
Verordening
12. Waarom is er geen toelichting toegevoegd? Of is de toelichting de beleidsregel en hiermee niet
gepubliceerd en vastgesteld door de raad?  Als een toelichting op de verordening was toegevoegd waren
vele van onderstaande vragen wellicht niet noodzakelijk.
13. Is de verordening gecontroleerd door een jurist? Kunt u ons zijn oordeel doen toekomen?
14. Artikel 1.1 en 2.1 lid 2: kan binnen de WMO geen individuele voorziening verstrekt worden?
15. Artikel 1.2 lid 2: klopt de conclusie dat een voorziening op grond van de Jeugdwet niet door de wijkteams
/ DNO geïndiceerd kan worden?
16. Artikel 2.1 lid 1 onder b: waarom wordt hier gesproken over handhaven in de maatschappij (beleidsregel
spreekt van samenleving) en verder in de verordening over deelnemen? Wat is het verschil?
17. Artikel 2.1 lid 2 sub c: deze bevat een limitatieve opsomming. Alles wat daar buiten valt kan dus geen
voorziening voor verstrekt worden. Dit valt onder niet noodzakelijk?
18. Artikel 2.1 lid 3 en artikel 2.2 lid 2: hoe verhoud zich dit tot de vrije keus voor aanbieder die een inwoner
heeft?
19. Artikel 2.3 lid 1: hoe wordt dit gecontroleerd, graag een concreet voorbeeld.
20. Artikel 2.3 lid 2: hoe verhoud zich dit tot het leveren van een maatwerk voorziening?
21. Artikel 3.1 lid 3: Kunt u dit nader duiden? Hiermee wordt de keuzevrijheid beperkt. Graag toelichten met
een voorbeeld.
22. Artikel 3.2 lid 2 sub a: klopt de constatering dat het tarief gelijk is maar dat aan de voorwaarden van de
gemeente als een jaarverslag controles, overleggen en bijvoorbeeld SROI niet voldaan hoeft te worden.
23. Artikel 3.3 lid 2: zijn hier al bedragen voor bekend en voor welke periode moet dit betaald worden? Wordt
hier een eigen bijdrage op geheven? In de beleidsregel wordt gesproken over instandhoudindgskosten.
24. Artikel 4.1 lid 1, 2 en 7: hier wordt gesproken over een bijdrage. Is dit extra naast de eigen bijdrage of
wordt de eigen bijdrage bedoelt of nog iets anders?
25. Artikel 4.1. lid 2: waarom telt de leefeenheid niet mee?
26. Artikel 4.1 lid 3 sub b: waarom wordt hier gesproken over toekennen en niet verstrekken? Dit is een
essentieel verschil.
27. Artikel 4.1 lid 4: hier wordt gesproken over het gebruik maken van een voorziening. Wat als deze is
afgeschreven, moet dan nog steeds betaald worden? Welke bedragen worden gehanteerd en voor welke
periode?
28. Artikel 5.1 lid 2: waarom wordt hier de financiële tegemoetkoming niet meer genoemd?
29. Artikel 6.1 lid 3: kunt u hier een voorbeeld van geven?
30. Artikel 7.1 lid 1 sub c, d en e: kunt u concreet aangeven wat redelijk is?
31. Artikel 7.2 lid 3: wordt hiermee de Jeugdwet bedoelt?
32. Artikel 7.3 lid 2 en 7.4 lid 2: wordt hier de WMO 2015 mee bedoelt? Zo ja, wat als het Jeugdwet
betreft?
33. Artikel 7.6 lid 2: moeten ALLE calamiteiten gemeld worden?
34. Artikel 9.1 lid 1: is per abuis het woord ‘inwoner’ hier vervallen?
35. Artikel 9.1 lid 3: wie zijn ingezetenen?
36. Zijn alle beleidsregels waar naar wordt verwezen inmiddels gereed? Wij doelen op de beleidsregels
genoemd in artikel 7.2 lid 2, artikel 7.6 lid 1, artikel 7.6 lid 4, artikel 8.1, artikel 9.1 lid 4
Technische vragen Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)

37. Waar komen de kosten van de evaluatie van 60.000 euro vandaan, graag motiveren.
38. Waar komt het bedrag van 150.000 euro vandaan, graag motiveren
39. Klopt de conclusie dat het voorstel is:
a. HHT voortzetten maar met uitbreiding van taken voor de helpende
b. HHT evalueren ad 60.000 euro
c. Initiatieven voor zorg en werkgelegenheid ondersteunen ad 150.000 euro
40. Als het antwoord op vraag 39 juist is, klopt het dan dat in totaal een bedrag van 1.778.000 euro
beschikbaar is voor 2017, 2018 en 2019 (592.000 euro per jaar)?
41. Zien wij het juist dat van het resterende bedrag van vraag 40 (1.778.000 euro) ook een bedrag
van 353.000 euro in mindering wordt gebracht voor de HO indicaties en hiermee het budget komt
op 1.425.000 euro voor 2017, 2018 en 2019 (475.000 per jaar)?
42. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u afgesproken
met de aanbieders?
43. Pagina 3 wordt gesproken over de eigen bijdrage, is hier ook gekeken naar de cumulatie van
eigen bijdragen?
44. Pagina 4 maakt concreet dat de helpende meer moet gaan doen. Welke besparing wordt
verwacht door OZL1 / OZL2 / OZL3 in te laten zetten binnen de HHT?
45. Verschuiven en uitbreiden van de taken van OZL1 / OZL2 / OZL3 naar HHT heeft ook gevolgen
voor de verschuiving van vrijwilligers naar HHT, graag duiden met cijfers.
46. Wanneer is de evaluatie gereed (pagina 4)?
47. Waar zijn de cijfers van de extra banen op gebaseerd? Graag onderbouwen.
48. Waaruit blijkt dat de regeling succesvol is (pagina 5)?
Technische vragen beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)

Raadsvoorstel
49. Op pagina 1 onder de samenvatting moet het woord ‘ontvangen’ niet vervangen worden door
‘nodig hebben’?
50. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u bij de
aanbesteding ingekocht?
51. Pagina 2: wie kan en mag een objectief en onafhankelijk onderzoek uitvoeren?
52. Pagina 2: kunt u de bedragen voor de kosten van de herindicatie nader onderbouwen?
53. Zien wij het juist dat deze kosten betaald worden uit de gelden van de HHT?
54. Pagina 3: is de interpretatie juist dat de aanbieder samen met de klant het aantal uren blijft bepalen?
55. Pagina 3: wat is het verschil tussen een ondersteuningsbehoefte en het te bereiken resultaat?
56. Pagina 3 onder 4.1: begrijpen we goed dat we gaan indiceren naar de toekomst toe bij de
herindicatie?
57. Pagina 4 onder 1.1: is alleen de wasverzorging nog onduidelijk? En klopt onze conclusie dat het
toevoegen / aanpassen van de wasverzorging de enige wijziging is?
58. Pagina 5: Wordt er straks geïndiceerd op basis van een soort handleiding / protocol? Moet de
raad dit vaststellen? Zo ja, waarom is dit niet bijgevoegd?
59. Kunt u een concreet voorbeeld geven van de situatie nu en situatie straks om een beeld te
krijgen van de daadwerkelijke veranderingen, deze worden ons niet duidelijk uit het raadsvoorstel.Minimapartij zegt Nee tegen nieuwe regels Huishoudelijke Hulp

Het college wil dat de raad deze dinsdag instemt met de nieuwe beleidsregels om onder meer de
huishoudelijke hulp in lijn te brengen met de wet. Vorig jaar besliste de Centrale Raad van Beroep
dat het indicatieproces van Samen14 (waaronder Almelo) voor huishoudelijke hulp niet deugt.
Het bikkelharde “Tegen”, dat de Minimapartij dinsdag gaat uitspreken mag meer dan opvallend worden
genoemd. Juist deze partij hamerde er het afgelopen jaar continue bij het college op om op te schieten
en met goede voorstellen te komen.
De drie voorstellen voor huishoudelijke hulp, wmo en huishoudelijke hulp toelage die nu op tafel liggen,
deugen volgens de Minimapartij alle drie voor geen meter. Er zijn tal van juridische gebreken op te
sommen. Er wordt vier ton dubbel uitgegeven en het college verwacht dat huishoudelijke hulpen ook
administratieve taken op zich neemt, zonder dat het college hier waarborgen of kwalificaties aan verbindt.
Daarbij, zo stelt de Minimapartij, onthoudt het college de gemeenteraad essentiële informatie om goede
beslissingen te kunnen nemen.
Lieneke Bolhuis, de fractievoorzitter van de Minimapartij, roept het college op om deze maandag en
dinsdag nog even goed naar de stukken te kijken en zelf te constateren dat het college de voorstellen
beter kan intrekken. “Liever nu nog een maandje uitstel, dan dit broddelwerk waar niemand kaas van
kan maken”, aldus Bolhuis. Als het college de voorstellen niet voor de vergadering intrekt, dan zal Bolhuis
de andere partijen overtuigen om de voorstellen als niet besluitrijp te bestempelen of, als het college ze
toch in stemming wil brengen, tegen te stemmen. “Met pijn in het hart”, aldus Bolhuis. “Maar we helpen de
inwoners niet met een nog slechter Wmo-beleid”Vragen voor de raadsvergadering van 23 maart 2017

Gebruikers OZB bij leegstand

Ondernemers die eigenaar zijn van een pand betalen zoals iedereen OZB. De huurder betaalt ook OZB
maar alleen voor het gebruik. Als een pand leegstaat betaalt de eigenaar geen OZB als gebruiker.
Wordt een leegstaand pand echter voor het oog keurig ingericht zonder dat er handel in plaatsvindt dan
wordt de eigenaar wel aangeslagen voor gebruik. Daar hebben wij klachten over ontvangen van
ondernemers die het aangaat. Een woordvoerder van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wist
ons uit te leggen dat het kadaster de bron is waarop de eigenaren OZB moeten betalen. Bij leegstaande
panden wordt fysieke controle uitgevoerd en het maakt dan voor het GBT niet uit of er sprake is van
daadwerkelijke verhuur of visuele inrichting. In dat laatste geval krijgt de eigenaar de rekening gepresenteerd.
“Zo zijn de landelijke normen”, aldus een woordvoerder.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat als een eigenaar van een winkelpand wordt geconfronteerd met leegstand
het een goede daad is dat het pand dan zo wel voor het zicht ordentelijk wordt ingericht?
2. Dat het als onrecht voelt dat een eigenaar dan dubbel wordt gestraft voor zijn goede daad: hij krijgt geen
huur, maar moet opeens wel opdraaien voor de gebruikers OZB?
3. Is het inderdaad een landelijk geldende norm?
4. Moet dan bijvoorbeeld de eigenaar van de voormalige Wereldwinkel ook de OZB voor gebruikers betalen
of doorberekenen aan de politieke partijen die tijdelijk gebruik hebben gemaakt van dat pand? Of bijvoorbeeld
ook de eigenaar van het huis van Sinterklaas?
5. Is die norm wetgeving of mogen we daar als gemeente een eigen beleid op voeren?
6. Bent u in dat laatste geval bereid om daar inderdaad eigen beleid op te voeren en af te wijken van de door
het GBT voorgelegde landelijke norm?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Stadsbank

Verzonden d.d. 15 maart 2017
 

Geacht college,

Verschillende gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om de ‘woekerrentes’, die Stads- en Kredietbanken
bij met name  minima in rekening brengen, te verlagen. Den Haag verlaagde het tarief van 11,5% naar 2,3%.
Verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen hebben deze hoge ‘woekerrente’ ter sprake gebracht
tijdens het Politiek Beraad over het minimabeleid. Ook de Kliënten Raad Almelo heeft diverse keren
opgeroepen tot verlaging van de ‘woekerrente’.

De Minimapartij is samen met de Klienten Raad Almelo (KRA) verbaasd over de hoge rentes die de
Stadsbank Oost Nederland rekent en over de oorverdovende stilte hierover vanuit het College. De Minimapartij
hecht grote waarde aan een goed minimabeleid. Het is een zeer belangrijke overheidstaak om mensen die het
moeilijk hebben te ondersteunen. We moeten minima helpen en daarbij past het niet om enorme rentes te vragen.
De Minimapartij heeft daarom de volgende vragen.
1. Is het College eens met het gegeven dat de rente voor leningen bij de Stadsbank voor minima en mensen
met schulden onevenredig hoog is in vergelijk met de rente die gemiddeld wordt betaald en waar de gemeente
zelf voor kan lenen?
2. Waarom is het rentetarief veel hoger dan de Gemeente Almelo zelf in rekening brengt bij derden,
bijvoorbeeld Heracles?
3. In hoeverre vindt het college een lening met een dergelijke woekerrente passend als (goedkoopst adequate)
voorliggende voorziening, zoals wordt gesteld bij de bijzondere bijstand?
4. Het Nibud heeft een risicometer ontwikkeld. Bij een lening van 500 euro, af te lossen over 36 maanden, geeft
de risicometer als uitslag: “Met deze lening bent u niet meer in staat de noodzakelijke uitgaven voor uw
huishoudsituatie zoals de woonlasten, voeding en kleding te betalen. Voor leuke dingen is al helemaal geen
financiële ruimte meer.” De vraag die hierbij opkomt is: Hebben minima volgens het college wel voldoende
financiële draagkracht voor een rentedragende lening en hoe verhoudt zich dat tot het Nibud-advies?
5. Is het College bereid net als andere gemeenten te onderzoeken of de maximale te betalen rente voor
leningen bij de Stadsbank Oost Nederland (met terugwerkende kracht) omlaag kan en hierbij haar maximale
beleidsinvloed aan te wenden om dit binnen de GR samen met de andere gemeenten te realiseren?
6. Hoeveel leningen (aantal en volume) staan bij de Stadsbank Oost Nederland open onder Almelose inwoners?
7. Hoeveel van deze leningen worden niet of niet geheel terugbetaald, bijvoorbeeld vanwege de hoge rente en
kan onderzocht worden hoeveel hiervan mogelijk wel terugbetaald kan worden als de rente flink omlaag gaat?
8. Wat zijn de eventuele consequenties voor de begroting van de Stadsbank Oost Nederland bij een forse
verlaging  van de berekende rente zoals  bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet?
Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij 


Aan: Raadsgriffie; bestuursecretariaat@almelo.nl
Onderwerp: SPOED !!! Betreft mobiliteitsplan Noord Oost

De fractie Lokaal Almelo Samen heeft hedenavond 14-03-2017 geconstateerd dat
er een bijeenkomst heeft plaats gevonden betreffende het Mobiliteitsplan
Noord Oost, plan C, waarbij betrokken inwoners waren uitgenodigd om hun
mening te geven over het plan.

De gemeenteraad was niet op de hoogte van deze bijeenkomst. De betrokken
inwoners hebben volgens onze informatie veel vragen gesteld en opmerkingen
geplaatst.

Vragen:

1) Waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht en uitgenodigd, dit
terwijl dit onderwerp zeer gevoelig ligt?

2) Wie zijn er uitgenodigd?

3) Heeft dit overleg gevolg voor het raadsvoorstel van 21 maart aanstaande?

Graag zien wij de beantwoording met spoed tegemoet, doch echter ruim voor 21
maart aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Louis Kampman (raadslid Gemeente Almelo)


Almelo, 13 maart 2017

Aan: College van B&W
Van: Arjen Maathuis, raadslid
Betreft: schriftelijke vragen ‘proef ondergronds afvalinzameling’

Geacht college,

De VVD staat achter de ambitie om zoveel mogelijk afval te scheiden, maar vindt het onverkoopbaar om
inwoners te vragen dit te doen terwijl dit tegelijkertijd niet resulteert in een lagere afvalstoffenheffing
(dat is de heffing die elke Almeloër jaarlijks betaald voor het inzamelen en verwerken van afval). De
afvalstoffenheffing is daarentegen ten opzichte van 2016 weer gestegen (bijlage 2).

Het ondergronds inzamelen van restafval vindt de VVD op dit moment een stap te ver; zeker als de inwoner
dit niet terugziet in de portemonnee. Daarom vroegen wij wethouder Cornelissen (SP) via het Almelopanel te
onderzoeken hoe Almeloërs denken over het verder doorvoeren van omgekeerde afvalinzameling en dan
specifiek over het ondergronds inzamelen van restafval.

Tot onze stomme verbazing lazen we vorige week in de TC Tubantia (bijlage 1) dat ‘de proef van Twente
Milieu de door de politiek gevraagde duidelijkheid moet verschaffen’. Maar dat was niet afgesproken!
Wethouder Cornelissen zegde toe eerst een enquête uit te zetten: ‘daarna zien we weer verder’.

De Almelose VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Heeft u de enquête al uitgevoerd?
a. Zo ja, wat waren de uitkomsten en hoe gaat u hiermee om?
b. Zo nee, wanneer gaat u dit doen en op welke wijze? En wat is de reden dat Twente Milieu, voordat de
enquête is uitgevoerd, met deze proef start?
2. Weet u inmiddels al hoeveel het eventueel invoeren van het ondergronds inzamelen van restafval gaat
kosten en wat het financieel oplevert?

De VVD-fractie heeft vorig jaar september een werkbezoek gebracht aan Riwald Recycling. Directeur
Ewald Huzink gaf aan dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding snel gaan en
dat nascheiding (door een bedrijf) inmiddels efficiënter en effectiever is dan bronscheiding (door de inwoner).

3. Wat is de opvatting van uw college hierover? Bent u het eens dat nascheiding een beter alternatief is
om tot de doelstelling van 50 kg restafval te komen?
a. Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het huidige beleid?
b. Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders)

Geacht college,

In 2015 hebben het kabinet en de decentrale overheden afspraken gemaakt om de problemen die
voortvloeien uit de asielstroom, gezamenlijk op te lossen. Uitgangspunt van dit akkoord is een sluitende
aanpak voor de hele keten (opvang, huisvesting, integratie en werk).

Het Rijk heeft miljoenen beschikbaar gesteld om wat er is afgesproken in het Bestuursakkoord uit te
kunnen voeren. Er is dus geld voor de gemeenten. De gemeente moet zich wel houden aan de
voorschriften van het Rijk om van dat geld gebruik te mogen maken. We ontvangen minder geld als we
minder statushouders huisvesten dan onze taakstelling. Aan de andere kant maken we, of we de
taakstelling halen of niet, sowieso kosten voor huisvesting en het verstrekken van uitkeringen.

Er vestigden zich vanaf 2014 meer vergunninghouders dan op basis van de taakstelling verplicht was
voor de gemeente Almelo.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Hoeveel statushouders telt de gemeente Almelo op dit moment?

Vraag 2.
Wat is de taakstelling voor de gemeente Almelo in 2017? Hoeveel statushouders zijn er in 2016
gehuisvest?

Vraag 3.
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hoeveel  worden er op dit moment
geholpen aan woonruimte?

Vraag 4.
Zet het gemeentebestuur zich in voor de huisvesting van extra statushouders? Heeft de gemeente
ooit ergens uitgesproken dat zij vindt dat zij teveel statushouders moet huisvesten en dat dat beter
elders kan gebeuren?

Vraag 5.
Hoeveel (procenten) van het aantal statushouders zijn moslim en hoeveel zijn er christen? Zijn er
signalen dat er spanningen zijn tussen christenen en moslims?

Vraag 6.
Wat doet de gemeente om een langere wachtlijst voor andere woningzoekenden te voorkomen?
Krijgen statushouders voorrang bij toewijzing sociale huurwoning op mensen die al langer
ingeschreven staan?

Vraag 7.
Hoe worden de woningen toegewezen? En hoe gaat het verder als de statushouder een woning
toegewezen heeft gekregen?

Vraag 8.
Hoeveel (Euro)krijgt een vluchtelingengezin (alleenstaande) om hun/zijn
toegewezen huis in te richten? Gaat het om een lening?

Vraag 9.
Hoe verloopt de integratie van de statushouders? Wat wordt er voor statushouders geregeld op
gebied van werk, onderwijs, zinvolle dagbesteding etc.?

Vraag 10.
Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Almelo betreft de vluchtelingenproblematiek?
(dus ook t.b.v. asielzoekers en ongewenste vreemdelingen) Gaan de gemeentelijke belastingen
omhoog om alle kosten te kunnen blijven betalen?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

Namens PVA, Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 09-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Collegevoorstel C4.1.1BW (BO5513)oninbaar verklaren vordering

Geacht college,

In de besluitenlijst van het College d.d. 28 februari 2017, staat een Collegevoorstel dat voorstelt
een vordering á € 184.800,- uit 2008 op Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst oninbaar te
verklaren.
De gemeente Almelo spreekt tevens over een bedrag van € 87.831,- aan energielasten. Dit
Collegevoorstel roept bij ons nogal wat vragen op. Zover wij terug kunnen lezen was er bijvoorbeeld
ten eerste sprake van een factuur voor energielasten van € 110.000,- . En de gemeente Almelo
bracht deze bij de stichting in rekening, maar deze werd door de stichting betwist. Aanleiding
hiervoor was het feit dat de stichting niet de enige huurder van De Schelf was, maar bijvoorbeeld
ook Scoop, de bibliotheek, de kerk, de peuterspeelzaal, etc… Het verzoek van de stichting aan
de gemeente Almelo om de energierekening duidelijker te specificeren werd door de gemeente
Almelo geweigerd. Nog vreemder wordt het als wij nu lezen dat het totaalbedrag van de oninbaar
verklaring veel hoger ligt dan alleen de energierekening.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Almelo zulke immens grote rekeningen open heeft staan
richting een stichting?
2. Heeft de gemeente Almelo nog meer van dit soort invorderingen open staan?
3. Hoe is het mogelijk dat de vordering van de gemeente Almelo voor een groot deel betrekking
heeft op energielasten van een wijkaccommodatie?
4. Heeft de gemeente Almelo destijds facturen van de energie zitten voor te financieren voor de
stichting?
5. Waarom heeft de gemeente Almelo destijds niet de energierekening evenredig verdeeld onder
alle huurders/gebruikers van de wijkaccommodatie?
6. Heeft de gemeente Almelo nog getracht dit alsnog te doen, en zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het mogelijk dat het totaalbedrag waar nu over gesproken worden veel hoger is dan de
vordering die destijds open stond?
8. Waar heeft het overige bedrag betrekking op?
9. Is de gemeente Almelo destijds niet financieel gecompenseerd door de curator?
10. Hoe is het mogelijk dat 8 jaar na dato, plotseling dit dossier boven water komt? Hoeveel
lijken liggen er nog meer in de kast?
11. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking tot dit dossier, waaronder het faillissementsverslag van de Rechtbank.

Namens de fractie LAS,
Louis KampmanAlmelo, 14-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: betreft handelswijze GGN incasso en Menzis.

Geacht college,

Er bereiken ons van verschillende kanten geluiden dat mensen in Almelo steeds verder in de
financiële problemen komen door de handelswijze waarmee Menzis en GGN openstaande
schulden innen. Het inlossen van schulden wordt onmogelijk gemaakt, doordat Menzis alles
in kleine dossiers aanlevert aan GGN en GGN voor al deze dossiers een apart dossiernummer
aanmaakt en vervolgens boven op elk dossier 40 euro incassokosten en rente rekent.
Zo komt het dus voor dat verschillende mensen enorme rekeningen ontvangen van GGN.
Alleen al afgelopen week zijn ons 2 zaken bekend waarin GGN op 1 dag iemand 20 en de
ander 24 vorderingen heeft gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Rekent u zelf maar
even uit hoeveel extra kosten er dan door GGN bovenop de schulden wordt gezet. Resultaat is
dat mensen ondanks dat zij elke maand een bepaalde aflossing betalen aan GGN toch met
openstaande schulden blijven zitten. Zij zitten immers alleen incassokosten af te lossen en de
kas van GGN te spekken. Ook de stadsbank kan vaak niets betekenen voor deze mensen
vanwege het feit dat deze mensen ook vorderingen van de belastingdienst hebben lopen.
Deze mensen belanden dus tussen wal en schip en komen steeds dieper in de problemen.
Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de  volgende  vragen:
1. Is het mogelijk om in Samen 14 verband in gesprek te treden met Menzis en de mogelijkheid
te opperen, om de schulden van 1 schuldenaar bij Menzis als 1 dossier per jaar of half jaar aan
te leveren aan GGN.
2. Zou u ons op de hoogte willen houden betreffende de resultaten van dit gesprek.
3. Indien de resultaten tot niets leiden met Menzis, welke mogelijkheden zijn dan te bedenken
om deze mensen alsnog te helpen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Minimapartij wil duidelijkheid over stichtingenkwartet

Bij een besteding van 6,4 miljoen euro hoort een degelijke verantwoording. De Minimapartij heeft
vragen bij de door het college verstrekte verantwoording over dit bedrag over 2015. Vooral het
gebrek aan transparantie over de vier betrokken stichtingen (Scoop, Maatschappelijk Werk
noord west Twente, de Sociale Wijkteams Almelo, DNO) is opvallend en teleurstellend.
De Minimapartij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Toelichting:
Bijna 6,4 miljoen euro gaf de Gemeente Almelo in 2016 uit aan de stichtingen Scoop,
Maatschappelijk Werk noord west Twente en de Sociale Wijkteams Almelo. Daarvan is in
de loop van het jaar ruim 3 ton in porties als aanvullende subsidie verstrekt. Een vierde stichting,
DNO (De Nieuwe Organisatie) voert het bestuur en beheer over de drie stichtingen, die volledig
zelfstandig zijn en onafhankelijk van elkaar moeten opereren.
Op basis van de jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2015 van Scoop, MWnwT en de
wijkteams heeft de Minimapartij ernstige twijfels over de onafhankelijkheid van deze drie stichtingen.
De rapporten ademen een sfeer uit van onderlinge verwevenheid, waardoor de onafhankelijkheid
van elkaar in het geding kan zijn. Zo had Stichting Sociale Wijkteams Almelo eind 2015, volledig
buiten het zicht om van de gemeenteraad,  een schuld bij Stichting Scoop van bijna anderhalf
miljoen euro. Ook zijn de jaarverslagen van de stichtingen bijna volledig identiek en gaan ze vooral
over Stichting DNO. Ondanks meerdere verzoeken van de Minimapartij kon het college geen
jaarrekening van DNO overleggen omdat DNO volgens een woordvoerder van de gemeente geen
subsidierelatie met de gemeente zou hebben.
Transparantie en eenvoud staan hoog in het vaandel van de Minimapartij. De situatie rond DNO,
Scoop, MWnwT en de wijkteams leidt tot veel vraagtekens bij de Minimapartij. Daarom stelt zij,
bij monde van fractievoorzitter Lieneke Bolhuis, vragen aan het college. Naast een uitleg over de
juridische structuur en de onderlinge verwevenheid wil de Minimapartij ook weten of de
subsidiebedragen niet zo hoog zijn dat de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn.


emeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen DNO cs

Verzonden d.d. 5 maart 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de jaarrekeningen van de wijkteams, Maatschappelijk werk en Scoop
die de Minimapartij heeft mogen ontvangen, in combinatie met uw beantwoording van de
motie Financieringsstromen DNO hebben wij de volgende vragen.

Jaarrekening 2015 Scoop Welzijn
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Scoop Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Scoop Jaarverslag 2015”,
vergezeld van het logo van Scoop, handelt verder alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt
heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Scoop niet eens op voorkomt, behoudens
vermelding in de voetnoot.
1. Kan het college vertellen of dit stuk het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Scoop
Almelo (ingeschreven bij de KvK onder nummer 08141575) is of van Stichting DNO
(ingeschreven bij de KvK onder nummer 59494271)?
2. Kan het college aangeven op welke manier het de lezer duidelijk kan worden over welke
rechtspersoon dit jaarverslag met jaarrekening handelt?
Op pagina vijf staat bij punt twee dat er sprake is van “de holding”.
3. Kan het college juridisch onderbouwen hoe er bij een stichtingstructuur sprake kan zijn
van een holding?
4. Hoe kan Stichting Sociale Wijkteams Almelo als zelfstandig rechtspersoon binnen deze
“holding” worden opgenomen?
5. Als dit stuk het jaarverslag van Stichting Scoop is, waarom wordt er dan melding gemaakt
van Stichting Sociale Wijkteams Almelo? Is dit juist? Zo ja of zo nee, graag juridisch onderbouwen.
De pagina’s 5 tot en met 17 gaan alleen maar over De Nieuwe Organisatie. Pagina 18 en
19 over de vier stichtingen DNO, Scoop, MWnwT en Sociale Wijkteams Almelo. Vanaf pagina 20
gaat het alleen maar over Scoop.

Wederom de vraag:
6. van welke organisatie is dit stuk het jaarverslag c.q. de jaarrekening?
7. Hoe kan er sprake zijn van “dochterstichtingen” (pagina 9) al er geen sprake is van een
holdingstructuur zoals dat wel kan bij BV’s en NV’s?
Dan de jaarrekening (vanaf pagina 43). Hoewel het niet is vermeld, wekken de gegevens de
indruk dat ze betrekking hebben op Stichting Scoop Almelo.
8. Is dit juist? Zo nee, over welke organisatie gaat het dan wel?
Op pagina 44 valt als eerste de riante kaspositie op: ruim 2,5 miljoen euro aan liquide
middelen. Maar meer opvallend is de “rekening courant groepsmaatschappijen”. We zullen
hier maar niet de vraag stellen of dit een juiste benaming is, wel willen we het volgende weten:
9. Bovenaan pagina 44 en pagina 45 staat “geconsolideerd”. Welke entiteiten zijn in de balans
en de resultatenrekening geconsolideerd?
10. Speelt Scoop (of een andere organisatie als dit niet de jaarrekening van Scoop is) hier
voor bankiertje en financiert zij andere zelfstandige rechtspersonen?
11. Zo ja, heeft Scoop voor deze activiteiten een bankvergunning?
12. Bij de jaarrekening ontbreekt de toelichting op de balansposten en de onderdelen van
de resultatenrekening. Wilt u ons een specificatie doen toekomen van de balansposten
“rekening courant groepsmaatschappijen” zoals die bij vlottende activa en de kortlopende
schulden zijn opgenomen?

Jaarverslag Maatschappelijk Werk noord west Twente
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Maatschappelijk Werk noord west Twente
voor Algemene en Levensbeschouwende Hulpverlening en Stichting DNO twee zelfstandige
rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Jaarverslag Maatschappelijk Werk
noord west Twente 2015”, vergezeld van het logo van MWnwT, handelt verder alleen maar
over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam MWnwT niet eens
op voorkomt, behoudens vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 tm 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat
is een herhaling van zetten.

Jaarverslag Sociale Wijkteams Almelo
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Sociale Wijkteams Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Sociale Wijkteams
Jaarverslag 2015”, vergezeld van het logo van Sociale Wijkteams Almelo, handelt verder
alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Sociale
Wijkteams één keer in voorkomt, en vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo en het MWnwT. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 t/m 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat is
een herhaling van zetten.

In de jaarrekening van Scoop staat op pagina 44 een schuld (rekening courant groeps-
maatschappijen) van maar liefst 1.470.041 euro. Ditzelfde bedrag vinden we aan de debetzijde
terug op pagina 34 van de jaarrekening van de Sociale Wijkteams Almelo.
13. Klopt het dat Scoop op 31 december 2015 een schuld had van 1.470.041 euro aan de
Sociale Wijkteams Almelo? Zo nee, hoe zit dit dan?
14. Hoe is deze schuld ontstaan en hoe verhoudt zicht tot de prestatiecontracten zoals deze
met Scoop en de Sociale Wijkteams zijn afgesloten?

Jaarverslagen algemeen
Uit de jaarverslagen komt naar voren dat er feitelijk één organisatie is met drie takken van sport.
Tussendoor wordt nog wel vermeld dat ook de Stichting VOKA vanwege de geringe omvang
integraal is opgenomen.
De indruk die de jaarverslagen wekken is er één van onderlinge verwevenheid.
15. Deelt het college deze indruk? Zo nee, waarom niet?
16. Hoe is de onafhankelijkheid tussen de vier stichtingen geborgd?
17. Waarom is er geen jaarrekening van Stichting DNO?

Scoop biedt onafhankelijke cliëntondersteuning.
18. Almelo Sociaal krijgt subsidie om de cliëntenondersteuning vorm en inhoud te geven.
Krijgt Scoop hier ook geld of subsidie voor? Zo ja, kunnen ook andere organisaties hier een
bijdrage voor krijgen?
19. Hoe onafhankelijk is een cliëntondersteuner van Scoop als Scoop de grootste schuldeiser is
van de Stichting Sociale Wijkteams Almelo en hoe is de onafhankelijkheid geborgd?

In 2013 heeft de Rekenkamer een onderzoek gehouden naar budgetsubsidiëring en prestatie-
contracten. Hierin is onder andere de subsidierelatie met Scoop beoordeelt. Op pagina 43 van
dit rapport staat:
“Opvallend is dat er naast hetgeen in het contract is opgenomen, jaarlijks nog weer extra
(incidentele) subsidies worden verstrekt, waarop het hele administratieve  subsidie-traject wordt
losgelaten (aanvraag-beschikking-verantwoordingvaststelling).
Bij de feitencheck is ambtelijk door de gemeente aangegeven dat dergelijke aanvullende
aanvragen zich nog steeds voordoen”

In uw brief “afhandeling motie financieringsstromen DNO” d.d. 23 februari 2017, zien wij in de
bijlage dat er ook in 2016 diverse aanvullende subsidies zijn verstrekt aan zowel Scoop, MWnwT en
de Sociale Wijkteams / DNO (!).
20. Zijn de aanvullende subsidies in 2016 door de verschillende stichtingen zelf en op reguliere wijze
(via het daartoe geëigende subsidiekanaal) aangevraagd, of is er nog steeds sprake van de
werkwijze zoals benoemd op pagina 43 van het  voornoemde rapport van de Rekenkamercommissie?
21. Zijn, gezien de substantiële bedragen die middels prestatie- en aanvullende subsidies naar Scoop
en/of MWnwT en/of Sociale Wijkteams gaan de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u deze niet toegepast?
Reeds in 2013 constateerde de Rekenkamer: “Het co-creatiebeginsel leeft niet echt bij raad en college.
Deze manier van werken wordt vooral gedragen door de betrokken ambtenaren en Scoop.

22. Hoe heeft het college geborgd dat de manier van samenwerken tussen de Gemeente, Scoop,
MWnwT, Sociale Wijkteams en DNO nu wel in lijn is met wat het college en de raad willen?

Alle wijkcoaches hebben een visitekaartje met daarop hun naw-gegevens. Het valt ons op dat alle
email-adressen een @almelo.nl adres zijn.

23. Is het college het met de Minimapartij eens dat hiermee bij de inwoners en andere organisaties
de indruk wordt gewekt dat de wijkcoaches in dienst zijn van de gemeente terwijl zij in dienst zijn van
een volledig zelfstandig functionerende stichting, niet zijnde een GR? Zo nee, waaruit blijkt dat deze
indruk niet wordt gewekt?
24. Zijn de wijkteams gemandateerd? Zo ja, kunt u ons dan een afschrift doen toekomen van dit
onderdeel van het mandaat register. Zo nee, waarom hebben ze geen mandaat?

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij

Portefeuilleverdeling
Burgemeester Hr. Arjen Gerritsen  VVD
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Externe betrekkingen
Bestuurscultuur, communicatie en integriteit (BCI)
Coördinatie van beleid
Governance
 

Wethouder mevrouw I.A.M. ten Seldam (Irene)  CDA
Dienstverlening en Publiekscommunicatie
Mobiliteit
Water en riolering
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Welzijn en dierenwelzijn
Publieke Gezondheid
Plattelandsontwikkeling
Stedelijke en Ruimtelijke ordening
Sport
 

Wethouder mevrouw Christien van Wijk (Partijloos)
Zorg en Jeugdhulp
Stadsbeheer en openbare ruimte, Markt en Haven
Regionale samenwerking
Personeel en organisatie
Kunst en Cultuur
Binnenstad
 

Wethouder F.J. Cornelissen (Javier)  SP
Sociale zaken
Werkgelegenheid en economie
Duurzaamheid, milieu en afval
Bedrijfsvoering
Wonen
 

Wethouder A.L. Langius (Alex)  Christen Unie
Financiën
Grondbedrijf
Vastgoed
Belastingen
Economische betrekkingen
Middenstand
Recreatie en toerisme
Onderwijs

Raadsgriffier Corrie Steenbergen
raadsgriffie@almelo.nl
(0546) 54 13 91


Het rooster van vervanging van het college als volgt vast te stellen:
Burg.Arjen Gerritsen 1: Ten Seldam 2: Van Dijk
weth. Van Dijk 1: Arjen Gerritsen 2: Cornelissen
weth. A.L. Langius 1: Cornelissen 2: Ten Seldam
weth. J.F. Cornelissen 1: Langius 2: Arjen Gerritsen
weth. I.A.M. Ten Seldam 1: Van Dijk 2: Langius

2. Aanwijzing loco-burgemeester
1. Wethouder Ten Seldam
2. Wethouder Van Wijk
3. Wethouder Cornelissen
4. Wethouder Langius
in bovenstaande volgorde aan te wijzen loco-burgemeester
 

3. Stadsdeelverdeling
1. Wethouder Ten Seldam: Bornerbroek, Nijrees, Bolkshoek, Paradijs, Kollenveld en Windmolenbroek

2. Wethouder Van Wijk: Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland/Boomshoek,
Beeklust/Groeneveld, Boomsplaats

3. Wethouder Cornelissen: Aalderinkshoek, Haghoek, Kerkelanden, Aadorp, Rosarium en Schelfhorst

4. Wethouder Langius: Centrum en Sluitersveld
 

1. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Stadstoezicht BV:
A.L. Langius (wethouder parkeren en burgemeester (veiligheid) uitgesloten)

2. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Industriegebouwmaatschappij:
I.A.M. ten Seldam (wethouder werk, economie en vastgoed uitgesloten)

3. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Sportaccommodaties Almelo BV:
A.L. Langius (wethouder Sport uitgesloten)

4. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Cogas NV
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

5. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Vitens NV:
A.L. Langius

6. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Enexis (voormalig netwerkbedrijf Essent):
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

7. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten:
I.A.M. ten Seldam (wethouder financiën uitgesloten)

8. Twence Holding BV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

9. Twente Milieu NV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

Aanwijzingen- en voordrachten als leden van commissies, samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen:

10. Commissie voor het Georganiseerd Overleg
als voorzitter: Van Wijk

11. Algemeen bestuur G 32
als lid: Arjen Gerritsen

12. Fysieke pijler G 32
als lid: I.A.M. ten Seldam

13. Pijler werk en economie G 32
als lid: F.J. Cornelissen

14. Sociale pijler G 32
als lid: Van Wijk

15. Samenwerkingsverband Bedrijvenpark Twente
als voorzitter: F.J. Cornelissen

16. Als leden van de bestuurscommissie Netwerkstad Twente aan te wijzen:
Arjen Gerritsen en Van Wijk

17. Als lid van het bestuurlijke overleg Ontwikkelagenda aan te wijzen:
1. Van Wijk 2. F.J. Cornelissen

18. Aanwijzing als afgevaardigde in het WABHOLD-overleg (Gebiedsontwikkeling Luchthaven
Twente e.o.): I.A.M. ten Seldam

19. Als lid van het bestuur RUD aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam

20. Als lid van het districtelijk veiligheidsoverleg aan te wijzen:
Arjen Gerritsen (geen vervanging)

21. Als lid van de Uitvoeringscommissie Enter aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam
Collegeleden nemen in de hoedanigheid van portefeuillehouder deel aan de
portefeuillehoudersoverleggen
van Regio Twente en de overlegplatforms van VNG Overijssel.

22. Als lid van het bestuur van het Twentebedrijf aan te wijzen:
Van Wijk (vervanger F.J. Cornelissen)

23. Als lid van het algemeen bestuur Regio Twente aan te wijzen:
Van Wijk (vervanger F.J. Cornelissen)

24. Als leden van het algemeen bestuur RBT voor te stellen aan de gemeenteraad:
F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen) en A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten
Seldam)

25. Als lid van het dagelijks bestuur RBT voor te dragen:
F.J. Cornelissen

26. Als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente
voor te dragen:
Arjen Gerritsen

27. Als leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO aan te
wijzen:
A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten Seldam) en F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen)

28. Als lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO voor te dragen:
F.J. Cornelissen

29. Als lid van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente aan te
wijzen:
Van Wijk

Als lid van het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente voor te
dragen:
Van Wijk

30. Als lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland aan te wijzen:
F.J. Cornelissen

Als lid van het dagelijks bestuur van de Stadsbank Oost Nederland voor te dragen:
F.J. Cornelissen

31. Als lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GBT aan te wijzen:
A.L. Langius

Als lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling GBT voor te dragen:
A.L. Langius

32. Als leden van het algemeen bestuur Euregio aan de gemeenteraad voor te stellen:
Arjen Gerritsen (plaatsvervanger F.J. Cornelissen) en Van Wijk (plaatsvervanger I.A.M. ten
Seldam)

Als lid van het dagelijks bestuur Euregio voor te dragen: F.J. Cornelissen
Voor de nummers 22 tot en met 32 worden tevens de plaatsvervangers van de aangewezen
portefeuillehouders als plaatsvervangers in de gemeenschappelijke regelingen door Burgemeester en
Wethouders aangewezen, tenzij anders vermeld.

Voorpagina
Reageer
Begin van pagina
.